Vedtægter for

 

   Frederikshavn Multietniske Forening

 

vedtaget på generalforsamlingen d. 23.03.1996 og ændret d. 1.04.2000

 

1. Foreningens navn er Frederikshavn Multietniske Forening.

 

2. Foreningens lokaler og adresse er Danmarksgade 78, 1, 9900 Fr.havn.

 

3. Frederikshavn Multietniske Forenings formål er

 

3.1. - at være et åbent mødested og aktivitetscenter for alle i lokalsamfundet - såvel fra alle etniske minoritetsgrupper som fra det danske flertal. Foreningen skal både være et hyggeligt og uforpligtende mødested for folk med fælles interesser og samtidig fungere som et aktivitetscenter, hvor engagerede mennesker kan mødes på tværs af kulturer i et ligeværdigt  samarbejde om skabende kulturelle- eller konstruktive samfundsmæssige integrationsaktiviteter til fælles bedste.

 

3.2. Frederikshavn Multietniske Forening føler en særlig forpligtelse til at arbejde for at støtte nytilkomne og/eller nødstedte flygtninge og “fremmede”, som trives dårligt eller/og er kommet i klemme i “systemerne” eller på anden måde har hjælp behov - uanset medlemskab eller ej.  I størst muligt omfang skal det ske som hjælp til selvhjælp for at fremme personlig myndiggørelse til at tage ansvar for eget liv i et demokratisk samfund.  Hjælpen kan efter hensigtsmæssighed være både humanitær på det personlige plan fra menneske til menneske (individuelt eller i grupper). Og om nødvendigt også mere lokalpolitisk gennem foreningens brug af offentligheden og samarbejde med og argumentation overfor  relevante kommunale/offentlige myndigheder og andre afgørende lokale kræfter i markedssektoren og civilsamfundet.

 

3.3. Udover at lægge vægt på Fr.havn Multietniske Forening som et sted for det tværkulturelle møde (Jvf 3.1.) så er det væsentligt, at medlemmernes kulturelle valgfrihed samtidig sikres:

Der skal således også være plads til, at mennesker der føler de har særlige behov kan gå sammen om at arrangere egne aktiviteter og gerne organiseret af dem selv:.

- a. Det kan dels være på baggrund af alder, køn, kulturelle/etniske/nationale tilhørsforhold mv. Disse tilhørsforhold kan i øjeblikket af mange opleves som så væsentlige og identitetsskabende, at man føler behov for at sætte beskyttende grænser omkring dem. 

- b. Og dels kan foreningens medlemmer gå sammen efter fælles interesser og danne aktivitetsgrupper.

 

Sådanne interessegrupper kan vel så  efterhånden  få tilgang af individer på tværs af tidligere faste gruppetilhørsforhold og således få en grænseoverskridende virkning til fremme af en integration indenfor Frederikshavn Multietniske Forening som bygger på gensidig personlig respekt og kulturel ligeværdighed, individuel valgfrihed - og så demokratisk dialog og samarbejde som det allervigtigste.

 

3.4. På denne måde skal Frederikshavn Multikulturelle Forenings foreningsliv fungere som et sted hvor de etniske minoriteter (og indfødte frederikshavnere!) gives mulighed for at indlære de grundlæggende demokratiske normer og værdier, som det danske samfund bygger på og som er forudsætningen for, at en multikulturel integrationsproces til alles bedste kan skride fremad.

Foreningen bygger på følgende demokratiske værdinormer: Alle interessenter bør have lige indflydelse på og ansvar for alle fælllesanliggender gennem deltagelse i åben dialog og forhandling med det fælles formål at forliges under hensyntagen til alles interesser. Og disse demokratinormer skal så vidt muligt stadig gælde, selvom foreningen har valgt en repræsentativ demokratisk struktur med bestyrelse, og  også accepterer at afstemninger kan blive en nødvendig løsning, når det ikke viser sig muligt at forhandle sig frem til enighed.  Disse demokratiidealer er ikke specielt danske, så det er ikke blot derfor foreningen bruger dem. De bør først og fremmest læres, bruges  og accepteres, fordi  de nok er de eneste sociale teknikker som duer i en integrationsproces, som skal forløbe fredelig og efterhånden også  blive selvbærende.

Side 2

3.5. Frederikshavn Multietniske Forenings syn på mennesket og dets samspil med  kulturer og samfund bygger på :

- at alle vi mennesker på jorden har nogle grundlæggende behov til fælles

- også selv om vi typisk kommer med forskellige kulturelle og sociale opvækst-bagager, (som bør respekteres)

- samt at hver af os samtidig er et enestående og selvstændigt menneske med personlige egenskaber og udviklingsmuligheder.

For at kunne forstå det enkelte menneske må man tage initiativet til at skabe den personlige kontakt og have vilje til en dialog byggende på respekt for og indlevelse i personens kulturelle bagage.

I udgangspunktet må det så være den enkelte menneskes ansvar i hvilket omfang det vil beholde de medbragte kulturelle værdier og sociale normer i løbet af den lange og vanskelige personlige proces det er at skabe sig en ny velintegreret personlig identitet, der også kan være bæredygtig for et godt liv i rimelig harmoni med det nye samfund .

 

3.6. Til opfyldelse af disse formål  - og med hensyntagen til aktive medlemsgrupperingers særlige interesser  - sørger foreningen  for velegnede lokaler, som kan være åbne i dag-  og aftentimerne på alle årets dage, og som kan fungere såvel som et være- og aktivitetssted, et center for informationssøgning , vidensformidling og individuel rådgivning  samt som et udadvendt lokalt flerkulturelt center.

Lokalerne er normalt åbne fra kl. 11 til kl. 22  - og evt længere i weekends. Et rart klubliv må nødvendigvis bygge på tolerance og at alle deltager i et åbent og tillidsskabende demokratisk samarbejde. Ethvert medlem må føle sig medansvarlig for sin forening og bl.a. hjælpe de faste lokaleansvarlige efter behov.(De arbejder gratis for os, hvilket alle! bør respektere dem for!). Ethvert  medlem er velkomnen  til at give  bestyrelsen  ideer til  udvikling af  klubbens aktiviteter - og til at deltage i  udførelsen. Brug opslagstavlerne- og læs bestyrelsens meddelelser om  medlemsmøder, fester og andre større klubaktiviteter, samt bestyrelsens dagsordener og referater. Og se hvad andre medlemmer mener.

 

3.7. I forhold til lokalsamfundet vil Frederikshavn Multietniske Forening fremme udveksling af erfaringer og informationer igennem samtaler og tværkulturelle træf. Den multietniske forening vil herigennem skabe kontakt, samarbejde og gensidig forståelse, tolerance og accept mellem lokalsamfundets flertalsbefolkning og alle dets etniske mindretalsgrupper, således at alle kan føle sig som en del af et lokalsamfund, som bygger på et demokratisk værdigrundlag.

 

3.8. Her føler foreningen sig specielt forpligtet på at fremme den gensidige mellemkulturelle forståelse og tolerance blandt alle unge i Frederikshavn for generelt at fremme trivselen, livsmodet og livsdueligheden blandt de unge og vel at mærke også blandt de etniske børn og unge som kan have den ekstra udfordring at skulle vælge og udvikle deres egen identitet på grundlag af en oplevet splittethed imellem 2 kulturer.

Således vil foreningen arbejde for at få et bredt udsnit af unge til at indgå i et deltagende og forpligtende klubliv som medlemmer, der kan danne deres egne selvstyrende interessegrupper omkring konstruktive og udviklende aktiviteter. Dette danner så forhåbentligt basis for disse unge medlemmers aktive deltagelse overalt i lokalsamfundet fremover.

 

3.9. Foreningen organiserer også udadvendte aktiviteter for at fremme dialogen og trivselen, - dels for egne medlemmer, og dels som tilbud til lokalsamfundet. F. eks. oplægsholdere fra mange etniske mindretal og flygtningegrupper til folkeskolen, andre institutioner, foreninger og medier i lokalområdet.

 

3.10. I det omfang der er et behov for det, vil Frederikshavn Multietniske Forening forsøge at opbygge, koordinere og styrke varetagelse af nytilkomne flygtninges og de etniske minoritetsgruppers særlige (integrations)interesser i lokalsamfundet - både overfor de offentlige/kommunale  myndigheder og institutioner, (arbejds)markedet samt det civile samfund/foreningslivet, medierne og meningsdannelsen. Det kan bl.a. ske gennem at søge repræsentation og samarbejde i relevante organer som f.eks. den kommunale arbejdsgruppe vedr. flygtninge og etniske minoriteter, Kulturelt Samråd, Fr.havn Ungdoms Fællesråd m.fl.

3.11. Frederikshavn Multikulturelle Forening vil i det omfang der er kræfter til det også gerne engagere sig i arbejdet på landsplan med at fremme en pluralistisk integration og herunder at modarbejde dannelsen af gensidige fordomme og racistiske fjendebilleder bl.a. gennem oplysnings- og kontaktvirksomhed.

 

                                                                                                                                                                                   Side 3

4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, som evt. kan overdrage dette til bestyrelsen indenfor nærmere bestemte rammer.

 

4.2. Kvartalskontingentet skal betales senest d. 15. I kvartalets første måned, og er en person efter en rykning stadig i restance ved månedens udløb, så fortabes medlemsfordele.

 

5.1. Foreningens arbejde koordineres og ledes af en bestyrelse på normalt mindst 7 aktive medlemmer, der vælges på

 en generalforsamling. Hvis generalforsamlingen finder det formålstjenligt - f.eks. for at alle (etniske) grupperinger

 kan bliver repræsenteret - , så kan den  beslutte at udvide bestyrelsen med det nødvendige antal  medlemmer. Ligele

des kan generalforsamlingen beslutte at lade 1 eller flere pladser være reserveret til evt nye grupper flygtninge, som

 man ved er på vej eller endnu ikke er  kommet i kontakt med.

 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år  ad  gangen. Medlemmerne kan genvælges.

Desuden vælges der mindst 2 og helst 4 suppleanter, idet det skal sikres, at en etnisk medlemsgruppe altid vil være

 repræsenteret i bestyrelsen. Suppleanterne opfordres  til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

 

5.2 Ved den årlige ordinære generalforsamling er alle bestyrelsesmedlemmer, der har siddet i 2 år på valg. Hvis der

 opstår ledige pladser i bestyrelsen i løbet af året, så indtræder suppleanten med længst anciennitet på posten i bestyrel

sen

 

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv(fordeler arbejdsopgaverne)umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger derfor ved afstemning blandt sine medlemmer henholdsvis

 

- en formand,

 

- en næstformand,

 

- en kasserer

 

- en sekretær,

 

- og et antal lokaleansvarlige efter bestyrelsens skøn(Fra at alle 7 tager hver sin (ugentlige) tørn for at klare den daglige               drift og til at der er mindst 2 ansvarlige for den daglige pasning og 3-5 medansvarlige, som kan indgå i en                  vagtplan efter (akut) behov) Bestyrelsen udstikker retningslinjerne.

 

- samt bestyrelsesmedlemmer til at være ansvarlige for evt. andre særlige opgaver som generalforsamlingen har ønsket fremmet. Det kan  f. eks. være som kontaktperson til  arbejdsgrupper, som har fået uddelegeret opgaver eller selv har taget initiativ til at få noget op at stå.

 

5.3.2. Bestyrelsen kan lave en omkonstituering, såfremt den skønner det formålstjenligt.

 

5.3.3 Hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt, så kan den ud af dens midte vælge at  nedsætte et forretningsudvalg til især at tage sig af presserende opgaver og de løbende administrative opgaver med  bl.a. at iværksætte  bestyrelsens beslutninger og til at  komme med oplæg og dagsordener til bestyrelsen. Et forretningsudvalg kan f.eks. bestå af  formand, næstformand, sekretær og kasserer, idet det også tilstræbes at flest  mulige  etniske grupperinger er  repræsenteret. I givet fald skal bestyrelsen godkende en forretningsorden for  forretningsudvalget , der angiver  personerne, kompetence og arbejdsform.

 

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§5.4.2 Frederikshavn Multietniske forenings bestyrelsesmøder er i princippet altid for åbne døre - medmindre det i  konkrete tilfælde umuliggør  møderne. Derfor bør indkaldelser med dagsordener samt referater være tilgængelige for  medlemmerne og lægges frem og hænges op i lokalerne

 

5.5. Bestyrelsesmøder indkaldes efter behov af  formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, - og mindst 1 gang om måneden.

 

5.6. Der skal foreligge en dagsorden, og som alle kan og bør bidrage til.

                                                                                                                                                            Side 4

5.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer, incl. formanden er tilstede. I               tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

 

5.8. Der føres protokol/laves referat på hvert bestyrelsesmøde.

 

 

6.1. Foreningens regnskabsår løber fra d. 1.januar til den 31. december.

 

6.2 Med hensyn til indtægter og udgifter så skal kassebogen hver dag gøres op og afstemmes med kassebeholdningen.

Og kassebogen og bilagsringbindet skal ligge tilgængelig til gennemsyn for medlemmerne.

 

6.3. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af et medlem udenfor bestyrelsen, eller af en valgt revisor.

 

 

7.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest udgangen af april og med mindst 14 dages varsel.

.            

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal indkaldes til generalforsamling når mindst 25% af klubbens medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden, forlanger det. Og bestyrelsen skal efter modtagelsen af et sådant krav, bekendtgøre og afholde generalforsamling inden 30 dage efter modtagelsen af kravet, og med 14 dages varsel.

 

7.2. Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed, indenfor vedtægternes fastsatte grænser.

 

7.3. Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af

bestyrelsen.

 

7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

- 1. Valg af dirigent,

 

- 2. Bestyrelsens beretning,

 

- 3. Aflæggelse af regnskab, samt næste års budget,

 

- 4. Fastsættelse af kontingent,

 

- 5. Drøftelse af hovedlinier i Fr.havn Multietniske Forenings virke i det kommende år.

 

- 6. Behandling af indkomne forslag,

 

- 7. Valg af bestyrelse, og bestyrelsessuppleant,

 

- 8. Valg af revisor (og revisorsuppleant ved intern revision).

 

- 9. Eventuelt.

 

 

7.5. Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 8 dage   

inden generalforsamlingen.

 

7.6. Foreningens regnskab skal på et medlems forlangende, udleveres mindst 8 dage før generalforsamlingen.

 

7.7. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre blot 1 medlem forlanger skriftlig afstemning.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Side 5

7.8.. Senest 8 dage før generalforsamlingen, skal der fremlæggges en liste over bestyrelsen, revisorer og suppleanter, der er på valg. Der skal samtidig bekendtgøres, hvem der modtager genvalg. Nye kandidater, som opstiller bør ligeledes opslås.

 

7.9. Afstemning kan kun finde sted om på dagsordenen opførte forhandlingspunkter, samt om ændringsforslag til disse.

 

7.10. For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.

7.11. Ved afstemning gælder i almindelighed stemmeflertal.

 

7.12. For at have stemmeret på en generalforsamling, skal man have været (betalende)medlem af  foreningen i mindst 3                måneder forud for generalforsamlingens afholdelse.

Og gamle medlemmer må ikke være i restance. Det vil sige, at et medlem skal have betalt det seneste kvartalskontingent inden udløbet af kvartalets førte måned jævnfør punkt 4.2.

 

7.13. Hvert stemmeberettiget medlem har 1 stemme.

 

 

8. Ændringer af foreningens vedtægter kræver mindst 2/3-flertal af de afgivne stemmer.

 

 

9. Opløsning af foreningen kræver mindst 2/3 flertal af samtlige medlemmer af foreningen.

 

9.2. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest  dage efter indkalde til ny generalforsamling. Her kan opløsning så vedtages af 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

 

9.3. Ved vedtagelse af forslag om opløsning skal foreningens midler skænkes til Landsforeningen af Danske Flygtningevenner.I det omfang klubben får offentlige tilskud skal evt. krav herfra først tilgodeses.

 

 

10. Foreningen tegnes og hæfter ved underskrift af den samlede bestyrelse eller af    

formanden og et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

10.2. Formanden og/eller kasserer har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Bestyrelsen aftaler nærmere herom.

 

10.3. Formanden har fuldmagt til at underskrive på girokonto og evt. hævekort til bank. Denne fuldmagt kan af formanden videregives til den fungerende kasseren efter nærmere aftale i bestyrelsen.

 

 

11. Foreningen hæfter kun for sin forpligtelse med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

12. For overtrædelse af foreningens love samt usømmelig optræden kan bestyrelsen efter skøn ekskludere vedkommende. Den afgørelse kan indankes til bestyrelsen på den førstkommende generalforsamling. Klager skal fremsendes skriftligt og navngives til bestyrelsen.

 

13. Foreningen  har tilknyttet en støtteforening, Frederikshavn Multietniske Forenings Støtteforening. Dens formål er udelukkende at støtte Frederikshavn Multietniske Forening økonomisk. Dette kan gøres ved at arrangere spil, lotteri mm.

 

13.2. Støtteforeningen tegnes af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 skal være fra bestyrelsen. De 3 medlemmer vælger selv en formand, kasserer.

 

              Vedtaget på generalforsamlingen d. 23. Marts 1996 iflg generalforsamlingens dirigent Birthe Christensen.

              Og igen ændret på generalforsamlingen d. 1. april år 2000 og opdateret af referenten, Arne Hansen

 

                                                                                                                                                            S. 6

Og ovenstående virkeliggørelse af generalforsamlingens beslutning d. 1. april år 2000 godkendes herved af  medlemmer af den nyvalgte bestyrelse:

Bayati Aziz,

 

Muhamed Fajkovic

 

Arne Hansen

 

Senad Habul

Mirsad Haurdic

 

Anna Johnsen

 

Meulüt Kilic

 

Esme Köse Kaldan

 

Bajro Mujacic

 

Mirela Omukic

 

Dixon Rajanayagam