23.01.01

Et udbygget ændringsforslag til

“Udkast til Forretningsorden for  Frederikshavn kommunes integrationsråd

 

Ændringsforslag til det “Udkast til Forretningsorden for  Frederikshavn kommunes integrationsråd” som jeg som sekretær for Frederikshavn Multietniske Forening tilfældigvis har fundet på kommunens internethjemmeside på adressen

http://dagsorden.frhavnkom.dk/813dag10.nsf/2da678b2d5d41fe1c1256671002a2a04/c582f80aaef48a38c12569d7004817d5?OpenDocument,  som “punkt 6. Godkendelse af forslag til forretningsorden for Integrationsrådet.” på dagsordenen for integrationsrådets møde d. 24. Januar.

 

Det kommunale forslag ses i udpræget grad at have haft Indenrigsministeriets vejledende forslag til forretningsorden som forlæg og har da  heller ikke medtaget de konkrete ideer om bla. hørings- og initiativret, der allerede var udviklet af et udvalg under det tidligere “Arbejdsgruppe vedr. etniske minoriteter” ved Bente Heisel, Per Winther Castello og Paul rode Andersen og vedtaget af byrådet i foråret år 2000 som en del af beslutningen vedr. oprettelse af et integrationsråd. Og følgelig var de konkrete ideer brugt igen i den pjece som blev uddelt til alle etniske minoritetsborgere som optakt til deres valg af de 8 minoritetsmedlemmer af integrationsrådet i efteråret.

 

Ændringsforslagene indeholder derfor disse allerede af Byrådet vedtagne ideer - dog ofte i en uddybet og konkretiseret form samt i øvrigt forslag til præciseringer af Indenrigsministeriets forslag til forretningsorden.(Disse er næsten alle hentet fra Nævnet for Etnisk ligestillings pjece “Integrationsrådets rolle og sammensætning” og er også i artikelform tidligere udsendt til den tidligere Arbejdsgruppe v etniske minoriteter og været bragt i tidsskriftet “Multietnisk Fred’shavner-Dialog” nr 3, som blev uddelt til mindretals-frederikshavnere og interesserede og relevante flertalsfrederikshavnere allerede inden byrådsbeslutningen om oprettelse af et integrationsråd.)

 

Forhåbentligt kan det nedenstående forslag være en hjælp for integrationsrådets mere uerfarne medlemmer til at komme hurtigt i gang med at løfte den store opgave , der ligger foran.

 

 Ændringsforslagene er derfor også tænkt som et muligt udgangspunkt for drøftelse af integrationsrådets opgaver på et særligt 1-dags-introduktionskursus for alle integrationsrådets medlemmer. Et sådant introduktionskursus bør i givet fald vel  afholdes snarest - f.eks. i samarbejde med afdelingsleder Helle Stenum fra Mellemfolkeligt Samvirkes minoritetsafdeling. (Helle Stenum har tidligere afholdt et introduktionskursus for Hjørring Integrationsråd) 

 

I det nedenstående ændringsforslag er såvel de uændrede dele af forvaltningen oprindelige udkast til forretningsorden (fra hjemmesiden) som ændringerne hertil medtaget. De foreslåede ændringer er fremhævet med fed skrift.

Pga at sekretæren først sent er blevet opmærksom på forslaget fra den kommunale forvaltning, så har det desværre ikke været muligt at nå at få det godkendt af Frederikshavn Multietniske Forenings bestyrelse.

Med venlig hilsen

Arne Hansen

 

Udkast til Forretningsorden for Frederikshavn kommunes integrationsråd med tilføjelse(og enkelte erstatninger) foreslået af sekretæren for Frh Multietniske forening

 

 

Kapitel 1

 

Integrationsrådets formål og opgaver

 

§ 1. Generelt har Integrationsrådet til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende så den er egnet til at fremme etnisk ligestilling og flerkulturel integration baseret på demokratiske værdier som bl.a dialog, deltagelse og menneskerettigheder ( incl. mindretalsbeskyttelse).

Integrationsrådet skal da fungere som et organ for  dialog mellem de etniske mindretal, arbejdsmarkedets parter, foreningslivet/civilsamfundet, de kommunalt ansatte og byrådspolitikerne.

 

Generelt skal Integrationsrådet løbende rådgive byrådet om udformningen af kommunens integrationspolitik med opstilling af mål og udvælgelse af værktøjer - incl. samarbejde med de ikke- kommunale områder , samt medvirke i evalueringen af den kommunale integrationsindsats i lokalsamfundet

 

Konkret skal Integrationsrådet bl.a kunne beskæftige sig med følgende emneområder:

 

- vurdere kommunens varetagelse af integrationsarbejdet og herunder samarbejdet med nye flygtninge om handlingsplaner for uddannelse og job

 

- formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik

 

-  komme med forslag til etnisk ligestilling i kommunens personalepolitik ( vel så længe der ikke er nogen etnisk repræsentation i det kommunale ligestillingsudvalg)

 

-  evaluere og rådgive det lokale sprogcenters og andre skolers uddannelsesprojekter, både mht form og indhold

 

- interessere sig for skolernes undervisning af tosprogede børn og modersmålsundervisningen samt generelt  interessere sig for børnenes trivsel og uddannelsesvalg .

 

- skabe kontakt til det lokale erhvervsliv og samarbejde med dets organisationsrepræsentanter til støtte for etnisk ligestilling i uddannelser og på arbejdsmarkedet

 

- debattere og udtale sig om kommunens boliganvisningsregler.

 

- skabe kontakt til og samarbejde med det lokale foreningsliv - incl mindretalsfrederikshavnernes egne foreninger og medier , så det frivillige kulturelle og sociale integrationsarbejdes ressourcemuligheder også frugtbargøres.

 

- og være med til at sikre at mindretalsfrederikshavnerne bliver informeret om og uddannet til at løfte  de nærdemokratiske muligheder for varetagelse af sine interesser  igennem valg til og brug af skolebestyrelser og andre institutionsbestyrelser og brugerrepræsentationer _ samt selvfølgelig (valg til og brug af) byrådet og andre folkevalgte organer for at være med til at yde et bidrag til den nødvendige politiske integrationsproces i lokalsamfundet.

Men også medvirke til at ruste den individuelle nye asylmodtager til at klare sig godt og blive selvhjulpen og få den nødvendige selvtillid og selvrespekt som myndig medborger i det nye lokalsamfund.

Og her være opmærksom på at støtte og styrke det afgørende samarbejde herom som løbende udføres i de væsentlige kommunale integrationsinstitutioner først og fremmest de pædagogiske institutioner (daginstitutioner,  folkeskolen mm) og igennem socialforvaltningens individuelle sagsbehandling

- holde den lokale offentlighed _ incl etniske mindretal _ orienteret om sit arbejde og forsøge at inddrage interesserede i arbejdet.

 

-  føle sig demokratisk medansvarlig for at den lokale offentlige debat på flygtninge_ og integrationsområdet sker på et faktuelt sagligt og ikke-diskriminerende  grundlag.

 

Integrationsrådet har følgende kompetencer:        

 


Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om etniske minoriteters forhold i kommunen såvel som om den almindelige integrationsindsats i kommunen og herunder bl.a om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42 stk. 2.

 

Det vil sige at Integrationsrådet

 

-  får høringsret og kan  komme med offentlige udtalelser til sager på byrådets eller dets udvalgs dagsorden, der vedrører de etniske minoriteter, før disse  behandles i byrådsudvalgene og i byrådet - . F.eks vedrørende den lokale praktisering af nye lovbekendtgørelser og ministerielle vejledninger

 

- Integrationsrådet har initiativret, dvs ret til at formulere oplæg til en kommunal integrationspolitik - såvel generelt som på konkrete enkeltområder - samt at offentliggøre disse efter behov.

 

I det kommunale forretningsordensoplæg til Integrationsrådet udgår “§ 1 Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.”

Og erstattes af følgende:

- Integrationsrådet kan ikke behandle personsager, men kan tage initiativ til drøftelse af de generelle aspekter af en række konkrete (person)sager, f.eks. med et konfliktløsnings_ og forebyggelsesperspektiv.for øje.

 

- Integrationsrådet har mulighed for at udtale sig offentligt i kontroversielle sager, når Integrationsrådet finder det påkrævet.

 

- Integratonsrådet kan anmode ledende embedsmænd i kommunen om at mødes med rådet og komme med oplæg til rådet om udvalgte emner,

 

- Integrationsrådet kan  anmode de kommunale forvaltninger om at undersøge/kortlægge forvaltningsområder, som rådet finder relevante for dets arbejde, _ og fremlægge dokumentation og oplæg for rådet

 

- Integrationsrådet kan iværksætte en intern eller ekstern evaluering af kommunens indsats på relevante områder - set i lyset af kommunens egne formulerede succeskriterier.

 

- Integrationsrådet kan invitere eksperter og andre typer ressourcepersoner, såvel blandt de kommunalt ansatte som udefra - incl. fra etniske minoriteter, til at deltage og holde oplæg for råde til belysning af et emne.

 

Integrationsrådet kan ivæ rksætte oplysningsindsatser og kampagner

Integrationsrådet kan selvstændigt rette henvendelse til andre myndigheder, foreninger, virksomheder m.v. med forslag

 

Integrationsrådet kan kan udtale sig til en offentlig redegørelse fra byrådet om  kommunens integrationsindsats og mål på integrationsområdet, som kommunen fremlægger med jævne mellemrum.og mindst hvert andet år.

 

- Integrationsrådet bør  mindst 1 gang om årt selv rapportere til byrådet om dets arbejde. Og på basis heraf bør der der efterfølgende  afholdes et møde med byrådet herom.

 

- Efter nyvalg af integrationsråd betaler kommunen et intruduktionskursus med deltagelse af det samlede integrationsråd. Og i øvrigt bør  Integrationsrådet og dets enkelte medlemmer bør  sikres mulighed for at deltage i relevante kurser med udgangspunkt i egne ønsker.

            

 

Kapitel 2

 

Integrationsrådets sammensætning

 

§ 2. Integrationsrådet består af max. 15 medlemmer med bopæl i Frederikshavn kommune.

 

stk. 2. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge_ og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser, lokale foreninger i kommunen, kommunale embedsmænd og kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42, stk. 4.

 

Medlemmerne udpeges efter følgende fordelingsnøgle:

 

Op til 8 repræsentanter for de etniske minoriteter

2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter

1 repræsentant for foreningslivet udpeget af FUF/SIFK

1 kommunal embedsmand, kommunaldirektøren, som er sekretær

3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

(Skolebestyrelse  ???) Kommentar: Vel blot til overvejelse næste gang, da sammensætningen vedr. år 2001 allerede er effektueret.

 

Udpegningen af medlemmerne sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunernes styrelse.

 

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

 

 

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. Kommunalbestyrelsen indkalder til mødet.

 

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.


 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet der skal lede valget.

Stk. 4. Der foretages fornyet formands_ og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2, 1. pkt., hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rå_dets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

 

 

§ 4. For hvert medlem af integrationsrådet, bortset fra de valgte medlemmer med anden etnisk baggrund, udpeger den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, der har udpeget det pågældende medlem, en personlig stedfortræder. Stedfortræde_ren deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.

 

For medlemmer af integrationsrådet med anden etnisk baggrund udpeges så vidt muligt et tilsvarende antal strædfortrædere. Stedfortræderne deltager i integrationsrådets møder i den rækkefølge, de er valgt, i ethvert tilfælde af fravær af valg_te medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk. ?

 

Stk. 2. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 3.

 

Stk. 3. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i den kommunale styrelseslov.

 

 

 

Kapitel 3

 

Integrationsrådets virksomhed

 

§ 5. Integrationsrådet fastsætter selv sin forretningsorden, som efterfølgende godkendes af byrådet. Det kan være formålstjenligt at den endelige forretningsorden først vedtages på et efterfølgende møde - efter afholdelse af kurset for det nyvalgte integrationsråd.

 

 

Stk 2(§ 5). Integrationsrådet afholder møde mindst 4 gange om året, dog mindst 5 møder plus en kursusdag i indkøringsår. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

 

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

 

Stk 3._ Mødeindkaldelser med dagsorden  skal offentliggøres bl.a på kommunens hjemmeside og i Lokalavisen. Og der skal tilbydes abbonnementsordninger - bl.a pr email.

 

§ 6. Formanden indkalder via sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

 

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets med_lemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed her_om.

 

§ 7. Integrationsrådets møder er normalt ikke offentlige.

 

Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.

 

Stk 3. - Integrationsrådet kan også  vælge at et møde skal være helt åbent for offentligheden, når det skønnes at være formålstjenligt.

 

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, vælges der en mødeleder ved stemmeflertal.

 

Stk. 2. Mødelederen formulerer det spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om.

 

 

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets med_lemmer er til stede.

 

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

 

 

§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

 

Stk. 2. Integrationsrådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

 

§ 11. Medlemmerne af integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

 

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

 

 

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder jf. § 7, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom. Jvf (konkret henvisning )

 

 

§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og stedfortræderne for disse.

 

Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet inden en uge fra modtagelsen af udkastet skriftligt protesterer herimod.

 

Stk. 3. Godkendte referater fra integrationsrådets møder offentliggøres ved fremsendelse til pressen og på kommunens hjemmeside.. Og der skal tilbydes abbonnementsordninger til interesserede personer -herunder Integrationsrådets suppleanter -  bl.a pr email

 Et referat offentliggøres ikke, hvis et eller flere medlemmer af integrationsrådet protesterer herimod.

 

Stk 4. Mødereferaterne skal - udover beslutningerne - også indeholde  et referat af forhandlingerne i en form som kan tilgodese hensynet til den interesserede offentlighed - og især sådan at også interesserede blandt de etniske mindretal  får mulighed for at følge med og bidrage i integrationsprocessen jvf §1

 

 

Kapitel 4

 

Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet

 

§ 14. Kommunalbestyrelsen stiller en kvalificeret sekretariatsbetjening af integrationsrådet til rådighed igennem forvaltningschefen som sekretær .

Det er sekretærens opgaver i samarbejde med formanden at forberede møderne i rådet, skrive, oplæg, lave indstillinger, sørge for at rådet får de ønskede og i øvrigt de relevante informationer, som er nødvendige for at gøre Integrationsrådets høringsret til en realitet. Og dernæst skal sekretæren  følge op på de indstillinger rådet kommer med overfor byråd, forvaltning og offentligheden med særligt sigte på de etniske minoriteter, - og være med til at påse, at Integrationsrådet bliver bemærket af byrådet og forvaltningen. Sekretæren bør efter aftale med integrationsrådet foranstalte at Integrationsrådets dagsordener, udtalelser og referater  oversættes til de relevante sprog..Og efter behov skaffe den nødvendige tolkeassistance til nytilkomne flygtninge, som er blevet medlemmer af Integrationsrådet

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

 

Sekretæren skal sålededes på det administrativt plan sikre integrationsrådet og dets medlemmer den nødvendige adgang til data, oplysninger, eksisterende erfaringer m.v. i den kommunale forvaltning, som er nødvendige for at Integrationsrådet kan gøre sit arbejde jvf § 1

 

Sekretæren skal have tildelt den nødvendige tid til en forventelig ekstra servisering af de etniske medlemmer som kan vise sig nødvendig for at kompensere  af deres dårligere udgangssituation

 

Hvis integrationsrådet skal have sine synspunkter ud til en bredere kreds, kan der også være behov for at kommunen, formidlet gennem sekretæren, stiller  professionel journalistisk bistand til at udarbejde f.eks. pressemeddelelser og informationsmateriale, evt. med oversættelser til relevante sprog.

 

Det kan også være en hjælp for rådet, at det igennem sekretæren har adgang til uafhængig bistand udefra, det kan f.eks. være juridisk bistand eller journalistisk bistand til at formidle rådets synspunkter.

 

 

Kapitel 5

 

Økonomiske forhold vedrørende integrationsrådets virksomhed

 

§ 15. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter forbundet med integrationsrådets arbejde på baggrund af et årligt budget fastlagt i samarbejde med integrationsrådet.

 

 

 

Kapitel 6

 

Integrationsrådets beretning

 

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal bl.a indeholde integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogram_mer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen - samt være en slags situationsrapport om de etniske minoriteters forhold i kommunen

 

Stk. 2. Beretningen sendes til Indenrigsministeriet og til relevante myndigheder, organisationer og personer samt pressen

- både i papir og elektronisk form alt efter ønske

 

Stk 3. Der afholdes et møde med byrådet med udgangspunkt i Integrationsrådets rapport

 

Kapitel 7

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 

Denne forretningsorden er vedtaget af Frederikshavn byråd den ....... og træder i kraft denne dato.

 

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal vedtages af kommunalbestyrelsen.