Frh d. 8.04.05

Frederikshavn Multietniske Forening

Ved formanden Sayed Olawi Koktvedvej 41, 1 tv tlf. Tlf 98434065 mobil 30338381, e-mail  olawi01@yahoo.dk

Nader Kheirieh, Rimmens alle 105,  3 th, 27326714, kheirieh.nader@get2net.dk

Og  kasserer Arne Hansen, Sønderjyllands Alle 35

Tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

Til økonomiudvalget i Frederikshavn kommune.

 

Vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings ansøgning til Frederikshavn kommunes Økonomiudvalg om støtte til køb af Højrupsvej 59 til at bruge som foreningslokaler til gavn for gavn for kommunens integrationsindsats.

 

Vi henvender os til jer beslutningstagere i Økonomiudvalgtet for at pointere, hvor afgørende det er for de frivillige aktive ildsjæle i Frederikshavn Multietniske Forening, at foreningen igen får faste foreningslokaler som kulturmøde-sted for alle etniske minoriteter inklusive flertalsfrederikshavnerne – også i Den Ny Frederikshavn Kommune, som vi borgere nu vil se frem til og forventer kan løfte opgaverne en tand bedre.

 

Vi vil gerne pointere hvor væsentligt det er med et fast aktivitetssted og indlæringssted for danskkundskaber, danske normer og forståelse for et demokratisk samfunds funktionsmåde. Det er væsentligt at skabe muligheden for at folk fra de forskellige etniske minoriteter – og ikke mindst  unge, kvinder og børn -  kan  mødes med såvel danskfødte som udenlandsfødte ildsjæle, der gerne vil bygge broer på tværs af kulturerne.

 

Hvis Frederikshavn Multietniske Forening fortsat skal stå uden lokaler, så frygter vi at de forringede betingelser vil få integrationsivrige frivillige til at give op…… Uden FMF-aktiviteterne vil det bevirke at afstanden til og mellem de forskellige etniske grupper vil blive meget større og de etniske minoriteters foreningsliv så vil blive begrænset og opsplittet i isolerede etniske grupper og fokuseret på højtideligholdelse af oprindelseskulturens helligdage og mere dyrkelse af TV-kanalerne fra egen gruppes sprogområde.

 

Det vil integrationsrådet i kommunalt regi næppe kunne råde bod på, idet rekrutteringen til integrationsrådet altid reelt har været varetaget af  kræfter i Frederikshavn Multietniske Forening og der har været en slags arbejdsdeling hvor Frederikshavn Multietniske Forening modtog kommunal støtte via Integrationsrådet for til gengæld at gøre et stykke praktisk integrationsarbejde ”ude i marken”.

 

I en specialerapport fra Statskundskab ved Københavns Universitet omtales Frederikshavn Multietniske Forening da også som enestående i Danmark med sit multietniske og multikulturelle udgangspunkt, der gennem det nødvendige kulturmøde med håndtering af de nødvendige konflikter på en fredelig og konstruktiv måde, indeholdt store integrationspotentialer.

 

Men netop på grund af at en multietnisk forenings integrationspotentiale beroede på, at den skulle kunne rumme og nødvendiggjorde samarbejde mellem folk fra mange forskellige etniske grupper, sprog og kulturer og den dynamik der udsprang heraf, så ville sammenhængskraften i den lange opbygningsfase samtidig være skrøbelig og ofte blive udfordret.
En multietnisk forenings fortsatte eksistens ville derfor i praksis i høj grad bero på ressourcestærke multietniske frivilliges fortsatte engagement som brobyggere, som - samtidig med igangsætning af nye samlende og fremadrettede initiativer - så også lagde stor vægt på opbygningen og tålmodig realisering af demokratiske foreningsstrukturer med de etniske minoriteters ansvarliggørelse og myndiggørelse gennem overtagelse af hele ledelsen hurtigst muligt , så den multikulturelle forening blev bæredygtig som smeltedigel for integrationsprocessen.
(læs evt. mere på  http://www.arnehansen.net/040812PM-FMF.doc )

 

Det samme erfarede Lisa Sørensen mens hun arbejdede i FMF, et arbejde vi håber hun snart kan få lov at fortsætte i et kvinde-ungeprojekt finansieret af Integrationsministeriet - hvis altså vi får skaffet de nødvendige lokaler hertil!

Tilbage i 1986 blev Frh Multietniske Foreninges forløber, Frederikshavn Flygtningevenner startet efter at et knivstikslagsmål med hjælp fra Fr.havns Avis havde skræmt byen. På trods af den store opbakning, ikke mindst fra de indfødte frederikshavnere dengang, så sygnede foeningen ret hurtigt hen, efter at det dengang ikke lykkedes at overbevise kommunen om behovet for faste lokaler. Kommunen henviste dengang til at de nye flygtninge bare kunne melde sig ind i de lokale foreninger for at blive integreret. (Godt nok var der fuld sving i den individuelle rådgivning, men det er jo altid et ulige forhold, der ikke kan give den ligeværdighed og genopbygning af selvtilliden og initiativlysten, som deltagelse i det demokratiske foreningslivs selvforvaltning kan bidrage til.)

Der kan være grund til at fremhæve, at vi i Frederikshavn Multietniske Forening opfatter vores integrationsarbejde som første led i den langvarige og svære integrationsproces, som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer, der kan give tryghed og fællesskab et sted, hvor man kan forstå hinanden sproglig og mentalt og gennem dette og samvær med positive danskere kan man så efterhånden skabe selvtillid, mod og kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskerne.

Frederikshavn Multietniske Forening ser sit arbejde som den trampolin, som den nye flygtning kan bruge efter behov til sit afsæt længere ind i det danske samfund. FMF har også altid bidraget til selve trampolinspringet ved at vi har serviceret diverse kommunale projekter med det formål at rekruttere minoritetsunge til det traditionelle frederikshavnske foreningsliv. Og Frederikshavn Multietniske Forening henviser ofte til det øvrige lokale foreningsliv, når der spørges eller det skønnes relevant at nogen går videre dertil.

FMF har også med et vist held forsøgt at invitere indfødte frederikshavnere til at deltage i FMFs taekwondotræning , som er det eneste tilbud som frederikshavnerne har i den sportsgren. Vi håber de indfødte frederikshavnere og deres foreninger i langt højere grad vil bruge alle vore andre aktiviteter som kan ses under www.fmef.dk Men vi behøver flere af lokalsamfundets person- og altså her økonomiske ressourcer til forstærkning af vores ”Trampolin”.

Men nu nitten år senere her i 2005 med Frederikshavn kommunes målrettede arbejde på at skabe det nye globalt udviklingsorienterede image ”fra værftsby til værtsby”, så må kommunal støtte til Frederikshavn Multietniske Forenings Multikulturelle Center åbent for alle nationaliteter, flertal som mindretal, fastboende som gæstende, forhåbentligt lægge lige for.

Og her måske lige så meget, fordi vores forenings multikulturelle integrationsaktiviteter har sat Frederikshavn på landkort som enestående - men altså sårbare.”

Endelig påpeges kommunens økonomiske fordele ved at støtte Frh Multietniske Forenings lokalekøb frem for at betale tilskud til husleje, men at dette lejealternativ faktisk ikke eksisterer og kommunens forpligtelser over for den forening man var medvirkende til at gøre husvild gennem godkendelse af nedrivning af de tidligere lokaler .

 

 

Det samme erfarede Lisa Sørensen mens hun arbejdede i FMF, et arbejde vi håber hun snart kan få lov at fortsætte i et kvinde-ungeprojekt finansieret af Integrationsministeriet - hvis altså vi får skaffet de nødvendige lokaler hertil.

 

Frederikshavn Flygtningevenner blev startet i 1986 efter at et knivstikslagsmål med hjælp fra Fr.havns Avis havde skræmt hele byen. På trods af den store opbakning,   ikke mindst fra de indfødte frederikshavnere dengang,  så sygnede foeningen ret hurtigt hen, efter at det dengang ikke lykkedes at overbevise kommunen om behovet for faste lokaler. Kommunen henviste dengang til at de nye flygtninge bare kunne melde sig ind i de lokale foreninger for at blive integreret.

(Godt nok var der fuld sving i den individuelle rådgivning, men det er jo altid et ulige forhold, der ikke kan give den ligeværdighed og genopbygning af selvtilliden og initiativlysten, som deltagelse i det demokratiske foreningslivs selvforvaltning  kan bidrage til.)

 

Der kan være grund til at fremhæve,  at vi i Frederikshavn  Multietniske Forening  opfatter vores  integrationsarbejde  som første led i den langvarige og svære integrationsproces, som alle flygtninge må igennem som medborgere i det danske samfund. Vi arbejder for at skabe rammer, der kan give tryghed og fællesskab et sted, hvor man kan forstå hinanden sproglig og  mentalt og gennem dette og samvær med positive danskere kan man så  efterhånden skabe selvtillid, mod og  kvalifikationer til at gå ud og ”banke på døren” til danskerne.

 

Frederikshavn Multietniske Forening ser sit arbejde som den trampolin, som den nye flygtning kan bruge efter behov til sit afsæt længere ind i det danske samfund.

FMF har også altid bidraget til selve trampolinspringet ved at vi har serviceret diverse kommunale projekter med det formål at rekruttere minoritetsunge til det traditionelle frederikshavnske foreningsliv. Og  Frederikshavn Multietniske Forening henviser ofte til det øvrige lokale foreningsliv, når der spørges eller det skønnes relevant at nogen går videre dertil.

 

FMF har også med et vist held forsøgt at invitere indfødte frederikshavnere til at deltage i FMFs taekwondotræning , som er det eneste tilbud som frederikshavnerne har i den sportsgren. Vi håber de indfødte frederikshavnere og deres foreninger i langt højere grad vil bruge alle vore andre aktiviteter som kan ses under www.fmef.dk

Men vi behøver flere af lokalsamfundets person- og altså her økonomiske ressourcer til forstærkning af  vores ”Trampolin”.

 

Men her i 2005 med Frederikshavn kommunes målrettede arbejde  på at skabe det nye globalt udviklingsorienterede image ”fra værftsby til værtsby”, så må kommunal støtte til Frederikshavn Multietniske Forenings Multikulturelle Center åbent for alle nationaliteter, fastboende som gæstende, forhåbentligt lægge lige for.

 

Og her måske lige så meget, fordi vores forenings multikulturelle integrationsaktiviteter har sat Frederikshavn på landkort som enestående - men altså sårbare.

 

Med hensyn til kommunens reelle økonomiske fordele, Frederikshavn Multietniske Forenings manglende alternativer og kommunens  forpligtelser overfor FMF, så tillader vi os at henvise til en mail der d. 19. marts blev sendt til direktionen og som vi for en ordens skyld anfører her nedenfor i uddrag.

 

Vi er fortsat parat til at besvare spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Sayed Olawi

Arne Hansen

 

 

 -------

(Bilag til mail af 8.04.05  til økonomiudvalget)

Frh d. 19.03.05

……..

Så vil jeg gerne på vegne af Frh Multietniske Forenings bestyrelse hermed gøre opmærksom på 3 forhold.

 

1. - at så vidt vi i Frh. Multietniske Forening kan vurdere så kan Frederikshavn Kommune spare ca. 45.000 kr. årligt ved at give et rente- og afdragsfrit lån til FMF i forbindelse med Frh Multietniske Forenings evt. køb af Højrupsvej 59 og derved samtidigt spare den alternative støtte (via Folkeoplysningsudvalget og Integrationsrådet) til Frh Multietniske Forenings huslejeudgifter til evt. lejede lokaler. (Se gerne uddybning nederst)

 

2.- at der herudover gør sig det forhold gældende, at vi (bl.a. undertegnede) nu i et år forgævedes har søgt på alle måder at leje foreningslokaler til Frh. Multietniske Forening. (og oven i købet med vis assistance fra Tove Sommer, teknisk Forvaltning), samt at et tidligere forsøg på at købe et hus i et boligkvarter (Højrupsvej 36) blev stoppet af naboklager, hvorfor vi anser FMFs køb af Højrupsvej 59 (som nu er godkendt af P&L-udvalget) som den eneste realistiske mulighed for at skaffe foreningslokaler til Frh Multietniske Forening, som med tilskud fra Integrationsrådet i væsentligt omfang er med til at virkeliggøre Frederikshavn kommunes integrationsforpligtelser på fritids- og socialområdet.

 

3. Endelig skal nævnes, at baggrunden for at Frh Multietniske Forening som følge heraf  har været uden foreningslokaler siden fraflytningen fra Danmarksgade pr 8. august 2004 også er at Plan og miljøudvalgets godkendelse af Ejendomsselskabets Colosseums nedrivning af vore daværende lokaler i Danmarksgade 78, 1+2 skete uden at forpligte Ejendomsselskabet til at sikre genhusning af  Frh Multietniske Forenings lokalebaserede aktiviteter, hvilket for FMF har betydet hårde og langvarige forhandlinger med den nye ejer inden forlig med fraflytningserstatning på  77.500 kr. ,( minus advokatsalær, flytte- og nu opmagasineringsomkostninger på ca. 20.000 kr.). Derfor ser Frederikshavn Multietniske Forening frem til at dette beløb forhåbentligt snarest kan bruges til udbetaling i et hus til de foreningslokaler FMF nu har savnet siden august 2004.

 

AD. 1 Beregning af  kommunal besparelse på ca. 45.000 kr. årligt:

Iflg. Finn Vangsted kunne kommunen låne de 1.458.000 kr. (der er tilbage af købsprisen på  1.558.000 kr. efter FMFs udbetaling på 100.100 kr.) til en årlig rente på  ca. 2½%. Dvs. ved køb er kommunens årlige renteudgifter på 2,5% af 1.458.000 = 36.450 kr. om året

Hertil kommer driftsudgifter på Højrupsvej 59  som ifølge Nykredits opstilling (ved ejendomsmægler Hans Skovgaard) i øjeblikket er 38.479 kr. årligt

Da FMF lokaleudgifter(som basis for FMFs  integrationsaktiviteter) udover medlemskontingenter på højst 20000 kr. (pga. starthjælps og kontanthjælpsmodtagere) er helt afhængig af kommunal støtte, så må vi sige, at driftsudgifterne til varme vand el renovation grundskatter også i praksis skal betales af kommunen (som tilfældet har været tidligere)

 

Dvs. at kommunens udgifter pr år bliver på 38.479 kr. til drift og 36.450 kr. til renter. Dvs. i alt 74929 kr. eller 75.000 kr. ved at støtte FMFs køb at Højrupvej 59 (dvs. altså mindre end de ca. 80.000 kr. som FMFs tidligere lokaler i Danmarksgade 78,1+2 kostede)

 

 

Det skal så sammenholdes med kommunens omkostninger ved alternativt at finansiere nye lejede lokaler til FMF (forudsat at det havde været muligt)

 

Nu har jeg gennemgået mine notater/e-mails om lejetilbud.  Det bedste tilbud var Th Bergsgade 12,1 på 76500 kr og ca 90-100000 inklusive forbrug (men det gjaldt jo så bare indtil udlejeren Nordea hørte at det ikke var en hr Hansen personligt,  men Frederikshavn Multietniske Forening, som ville leje!)

 

Inklusive forbrug har lejemålene typisk ligget på 100.000-120.000 kr med forbruget som usikker faktor. Og da det jo ikke hidtil har været muligt at leje, så er 120.000 kr det mest realistiske om overhovedet, når en forening der væsentligst har medlemmer fra etniske minoriteter åbenbart står så svagt på markedet i Frederikshavn

 

Med en bruttoleje på 120.000 kr. som udgangspunkt (og vi antager det muligt at FMF kan leje), så bliver Frh Multietniske Forenings lejeudgiftregning til kommunen altså på 120.000 kr. (via Folkeoplysningsudvalget og integrationsrådet jf. hidtidig praksis, og  da medlemskontingenterne stadig  ikke forslår og i øvrigt vil blive de samme)

 

Altså kan kommunen spare ca. 45.000 kr. (120.000 minus 75.000 kr.) ved at låne FMF rente- og afdragsfrie lån til køb af Højrupsvej 59

 

Frederikshavn Multietniske Forening står gerne til rådighed for at give yderligere oplysninger

 

På vegne af  bestyrelsen i Frederikshavn Multietniske Forening

Med venlig hilsen

Arne Hansen, kasserer

 

PS. Den oprindelige ansøgning af 17.1.05 er på http://www.arnehansen.net/050125ansoegningtilkommunen-lokalekoeb.htm  og oplysninger om medlemmer og aktiviteter på http://www.arnehansen.net/050309FMF-medlemmerogaktiviteter.htm  og yderligere bl.a. om Højrupsvej 59 kan findes under www.fmef.dk