Høring om frivilligpolitik

 

Ny Frederikshavn Kommune indbyder foreningerne til høring om vedlagte forslag til frivilligpolitik, herunder kriterier for økonomisk støtte til det frivillige sociale arbejde.

Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af

o               Niels Tonsgaard, Frederikshavn Frivilligråd – Støtteforeningen Knuden

o               Gurli Nielsen, Frederikshavn Frivilligråd – Handicaporganisationen PTU

o               Anette Jørgensen Frederikshavn Frivilligråd - Natteravnene

o               Kaj Hansen Skagen, Dansk Handicapforbund

o               Kirsten Schou Skagen, Ældresagen

o               Søren Holm Kristensen, Sæby Frivilligt Samråd

o               Anker Pedersen, Sæby - Ældregrupper

o               Jørgen Madsen, Sæby Frivilligt Samråd - selvhjælpsgrupper

o               Sundhedskoordinator Edith Mørup, Skagen

 

 

Foreningerne kan udtale sig om forslaget, der forventes behandlet i Frederikshavn Sammenlægningsudvalg ultimo november 2006.

 

I nuværende Skagen Kommune kan alle frivillige, sociale organisationer indsende høringssvar.


I nuværende Frederikshavn Kommune er det Frivilligrådet, der er høringspart, og i nuværende Sæby Kommune er det Frivilligt Samråd, der er høringspart.

 

Det betyder, at foreninger i henholdsvis Frederikshavn og Sæby skal indsende deres høringssvar gennem Frivilligrådet eller Frivilligt Samråd.


Frivilligrådet og Frivilligt Samråd sørger selv for fordeling af forslaget blandt foreningerne.

 

Høringssvarfrist overfor kommunen er senest søndag d. 10. september 2006 og svarene skal derfor være Frivilligrådet i Frederikshavn i hænde senest den 06.09.06

 

 

4. Udgave 15. maj 2006.

Sammenskrevet i Sund By Skagen.

 

 

 

Forslag til Frivillighedspolitik for Frederikshavn Kommune.

 

Bemærkning: Kursivskrift er forslag, hvor arbejdsgruppen har delte meninger.

 

1. Baggrund.

Frivilligt socialt arbejde har været kendt i Danmark i mange år. I de seneste år er der blevet større interesse omkring dette arbejde, og der er vedtaget en lov om socialt service (§115) § 18, der forpligter kommuner til at samarbejde med de frivillige organisationer og foreninger samt yde økonomisk støtte til det frivillige område.

Det er Frederikshavn Kommunes holdning, at det frivillige arbejde er et supplement til den kommunale forvaltnings tilbud og kommunen betragter de frivillige sociale foreninger og organisationer som samarbejdspartnere.

At der fokuseres på det frivillige arbejde skyldes bl.a. erkendelsen af at,

 

2. Principper

Frederikshavn Kommune har det overordnede ansvar for den sociale indsats i kommunen.

Frederikshavn Kommune vil ikke erstatte eller supplere de nuværende lønnede arbejdspladser med den frivillige indsats.

Frederikshavn Kommune har det overordnede ansvar for Frivillighedspolitikken.

Frederikshavn Kommune står for bevilling efter (§115) §18 efter kriterier, som udarbejdes i samarbejde mellem kommunen og repræsentanter fra de frivillige organisationer.

Frederikshavn Kommune nedsætter et §17 stk. 4 udvalg bestående af politikere samt en repræsentant fra hver af de lokale frivilligråd.

 

3. Målsætning

Frederikshavn Kommune vil styrke den frivillige indsats, da det frivillige sociale arbejde betragtes som vigtige netværksskabende rammer for borgernes trivsel.

Dette skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem offentligt ansatte og med de frivillige organisationer, foreninger, institutioner og enkelt personer. Det er kommunens mål at inddrage disse til at tage et medansvar i løsningen af de frivillige sociale opgaver, som gennem forebyggelse skal bidrage til at mindske social ulighed ud fra et værdsættende menneskesyn. Derfor ønsker vi at,

 

4. Organisation

Målet er at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i fremtidens storkommune. Disse rammer sikrer, at det frivillige sociale arbejde er synligt og tilgængeligt for borgerne. De eksisterende frivillige sociale foreninger skal støttes økonomisk og fagligt. Nye frivillige initiativer skal hjælpes i gang. Der skal arbejdes for et positivt og gensidigt udbytterigt samarbejde mellem det frivillige sociale arbejde og kommunen.

 

Lokale frivillige råd

I den nye storkommune oprettes 3 lokale frivilligråd. Mindst 3 repræsentanter vælges til hvert lokalråd fra samtlige foreninger.

 

§17 stk 4 udvalg

Udvalget består af politikere og en repræsentant fra hver af de lokale frivilligråd.

 

Frivilligt Samråd.

Der oprettes et Frivilligt Samråd som paraply for 3 lokale frivilligråd. Frivilligt Samråd består af  i alt 9 repræsentanter, 3 fra hver af lokalrådene.

 

Frivilligrådenes opgaver og funktioner er at:

 

De Frivilliges Hus:

Det foreslås, at det nuværende De Frivilliges Hus Frederikshavn, bevares som det hus, der overordnet og direkte har til opgave at servicere alle frivillige sociale foreninger i den nye storkommune. De kerneydelser og den viden, De Frivilliges Hus har om støtte og servicering af frivillige sociale foreninger og kommunens borgere, skal være til rådighed for alle.

Det foreslås, at drift af De Frivilliges Hus finansieres udenfor § 18 midlerne.

 

De Frivilliges Hus skal arbejde med følgende kerneydelser udbudt og synliggjort til alle kommunens frivillige sociale foreninger og borgere:

 

Foreningshuse:

Foreningshuse styrker foreningslivet ude i lokalsamfundene, og er samlingssted lokalt, hvor foreningslivet ofte er det kit, der medvirker til at binde de små samfund sammen.

Der skal være lokalefaciliteter gratis til rådighed for frivillige sociale foreningers aktiviteter i lokale foreningshuse, der finansieres udenfor §18 milderne. Lokale Foreningshuse kan bruges til fælles kurser og arrangementer, hvor De Frivilliges Hus leverer den viden, der måtte værre nødvendig. Foreningshusene og De Frivilliges Hus skal arbejde naturligt sammen, hvor man skønner det relevant.

De lokale foreningshuse er karakteriseret ved at:

·        være samlingssted for den lokale frivillighed og de lokale frivillige sociale foreninger

·        kunne udlåne lokaler

 

5. Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18.

Hvem kan få?

Støtten gives til en frivillig forening eller organisation, som er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune eller tværkommunale foreninger, som laver aktiviteter for borgere i Frederikshavn Kommune og som af egen drift og på eget initiativ gør en frivillig social indsats. Støtten retter sig imod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende. Det betyder at:

-         Indsatsen udføres frivilligt

-         Indsatsen er ikke lønnet

-         Indsatsen udføres overfor andre end familie og slægt og skal være til gavn for andre

-         Indsatsen skal forgå inden for en forening, organisation eller projekt.

 

Aktiviteter

Støtten gives efter servicelovens §18 til:

·        drift af frivillige sociale foreninger og organisationer

·        frivillige sociale aktiviteter med hovedvægt på følgende:

 

Den økonomiske støtte skal gives til den del af det frivillige arbejde, hvor den frivillige indsats er afgørende, dvs. der ydes almindeligvis ikke tilskud til f.eks. lønninger.

 

Målgrupper.

·        børn, unge og voksne

·        ældre

·        flygtninge/indvandrere

·        sygdoms- og hanidcaporganisationer

·        humanitære foreninger

·        andre

 

Ansøgningspraksis:

Der anvendes ansøgningsskema. Rekvireres på Kommunens hjemmeside eller i den lokale servicebutik.

Der er ansøgningsfrist 3 gange årligt, 1. april for uddeling af ca. 2/3 af den samlede pulje, 1. september og 1. november modtages ansøgninger til restpuljen.

Der gives skriftligt svar på ansøgningen 3 – 4 uger efter ansøgningsfristen. Eventuelle afslag begrundes.

Bevillinger offentliggøres på kommunens hjemmeside.