Frederikshavn d. 18.07.2006

 

Til Sammenlægningsudvalget i Ny Frederikshavn kommune ved udvalgsformand Erik Sørensen.

 

1

Herved ansøger Frederikshavn Multietniske Forening  for 2007 og  fremover ( i lighed med sidste år 2006 hos Frh. Kom. Jf bilag B.2) om et særligt tilskud til foreningslokalerne i Th Bergsgade 6 på 53.000 kr.

 

2

Og for 2007 er det ekstra vigtigt fordi FMFs lokaler huser det EU-støttede projekt Løft Livskvaliteten, (jf bilag A.2) som i første omgang løber til 1. april 2007, men som på det seneste er blevet stillet i udsigt , at det kan fortsætte et halvt år mere , altså til 1. oktober 2007 (jf Dora Morell, EVU d. 14.06.06). Og projektleder Lisa Sørensen argumenterer da også i bilag A.1. for at det EU-støttede projekts fortsættelse i 2007 er helt afhængigt af at Ny Frederikshavn sikrer lokalerne hertil og her er projektets fortsættelse i FMFs nuværende lokaler klart at foretrække.

 

3.

Frederikshavn Multietniske Forening FMF vil dog under alle omstændigheder søge projektet helt eller delvist videreført ved alternative lokale finansieringskilder (EU-socialfondsprojekterne lukker alle ned i løbet af 2007) og principielt indtil projektet Løft Livskvaliteten har produceret så mange frivillige at disse forhåbentligt kan bære projekts nye integrationsaktiviteter (bl.a rettet imod arbejdsmarkedet) videre

 

Efter at vi i FMF har oplevet hvad projekt Løft Livskvaliteten allerede har sat i gang af forskellige integrationsaktiviteter (ja så integrationsministeriet har spurgt på hvordan) , så føler vi frivillige i FMF det som en forpligtelse at arbejde for at sikre at aktiviteterne som sådan under alle omstændigheder kan fortsætte og videreudvikles – også med bistand af lønnet arbejdsindsats i et vist omfang så længe det skønnes nødvendigt.

 

Efter mange års erfaring  er det nemlig FMFs frivillige ildsjæles vurdering,  at den nødvendige integrationsindsats med de kvalifikationer (faglige som ledelsesmæssige) og den kontinuitet det kræver  i et overvejende uengageret  lokalsamfund at videreføre de nu  igangværende projektaktiviteter, ikke i den nære fremtid med rimelig sikkerhed kan forventes leveret af frivillig arbejdskraft alene.

 

Derimod ser vi i øjeblikket en forøgelse af den frivillige indsats i kraft af projektlederens evne til at kommunikere og engagere folk til at gå ind i konkrete arbejdsopgaver. Og Frh Multietniske Forening lægger i samarbejdet om projektet meget vægt på , at frivillige igennem denne ”mesterlære” efterhånden skal kunne overtage mange arbejdsopgaver. Men de nødvendige igangsættende, rekrutterende og problemløsende ledelsesfunktioner som er særligt krævende i et projekt med nye mennesker fra mange etniske minoriteter med forskellig baggrund  kan ikke i øjeblikket med nogen rimelighed forventes klaret af  frivillig arbejdskraft alene. Men det er væsentligt at fastholde perspektivet overfor for de (frivillige etniske) minoriteter for at øge deres følelse af ansvarlighed og ejerskab ikke blot overfor Frederikshavn Multietniske Forening af frivillige men også overfor projektet med lønnet leder.

 

Et sådant samarbejde mellem frivillige i foreningsregi og aflønnet projektledelse er som sådan en skrøbelig konstruktion, der som et springende punkt kræver gode samarbejdsevner hos projektlederen (og foreningsbestyrelsen). Og det oplever vi at projektleder af Løft Livskvaliteten, Lisa Sørensen har vist at hun har. Derfor ligger projektets fortsatte kontinuitet med Lisa Sørensen i spidsen os meget på sinde.  

 

Et springende punkt er her, at der antageligt hele tiden vil ankomme nye asylmodtagere til Ny Frederikshavn som skal kontaktes og "tages hånd om". Og de fleste er vel enige i at inkluderingsarbejdet  bør gøres bedre end det hidtil har været tilfældet jf den landspolitiske debat.

 

Derfor bør projektet fortsætte indtil der er skabt overvejende sandsynlighed for at der er uddannet et tilstrækkeligt antal kvalificerede frivillige som er parate til helt at overtage ledelse af projektet . Og det kan faktisk kun afgøres ved en konkret vurdering et stykke tid ude i fremtiden og her vil udviklingen af evnen til at rekruttere og i bred forstand integrere nytilkomne flygtninge - ikke mindst på tværs af etniske grupper - være meget afgørende.

 

I betragtning af integrationsarbejdets samfundsmæssige betydning, opfordrer Frederikshavn Multietniske Forening allerede nu i forbindelse med ansøgningen om tilskud til huslejen i FMFs lokaler i årene fremover at medtænke at der skal bevares de nødvendige rammer for at projekt Løft Livskvaliteten kan fortsætte. Men da den forventede forlængelse af projektet for EU-midler endnu ikke er bevilget og der derfor er i øjeblikket er uvished om tidsrammen bliver 31.03.2007 eller 31.09.2007, så kan FMF ikke fremsende en konkret ansøgning på nuværende tidspunkt. 

 

4

Bl.a. af hensyn til fortsættelse af alle projektaktiviteterne ansøger FMF samtidigt om en fortsættelse af dette ovennævnte huslejetilskud til foreningslokalerne i Th. Bergsgade 6 i de kommende år indtil kommunen evt. kan anvise et alternativt tilsvarende men billigere lokaletilbud i et multiforeningshus som der så vidt FMF er orienteret arbejdes på i Folkeoplysningsudvalgets regi på initiativ fra FUF. Men som det efter en forespørgsel hos kulturchef Jacob Dalsgaard er indtrykket at der ikke i øjeblikket kan sættes noget årstal på.

 

5.

(En evt. midlertidig flytning til andre lokaler vil af hensyn til Frederikshavn Lokalradio der jo transmitterer sammenlægningsudvalgs/byrådsmøder (og som i øjeblikket sender fra den rå loftetage på Th Bergsgade 6) vil i givet fald kræve,  at der kan opsættes parabolantenne med frit (sende) udsyn til FLRs (videre)sender på Cloostårnet og en sådan ekstra flytning vil kun være økonomisk mulig hvis FLR kan få de ekstra udgifter refunderet gennem en forøgelse af  den nuværende  (uhørt billige) betaling på 24.000 kr. om året for at transmittere alle møderne i Frederikshavn Byråd og Sammenlægningsudvalget).

Samtidigt argumenterer projektleder Lisa Sørensen projekt Løft Livskvaliteten i bilag A.1. for betydningen af  den centrale beliggenhed  af  lokalerne i Th Bergsgade 6 ikke mindst af hensyn til brugere fra Skagen- og Sæby-området.)

 

6.

Når FMF søger om et særligt tilskud for 2007 sker det med samme økonomiske begrundelse som gjorde sig gældende for 2006: At den fordobling af  lejeudgifter til foreningslokaler som er sket (stadig som følge af at kommunens lokalplan tillod nedrivning af de tidligere foreningslokaler uden genhusningsforpligtelser og som følge af  at ejerne af  egnede lokaler i Frederikshavn  viste ringe interesse (også tilskyndet af naboer) i at udleje til Frh Multietniske Forening fik udbuddet til at skrumpe  med antageligt højere husleje til følge ) gør tilskuddet  økonomisk tvingende nødvendigt for at FMF kan få råd til at beholde lokalerne jf vedlagte dokumentation for tilskudsbehovet i bilag B.

 

7.

I Projekt Løft Livskvalitetens bevilling fra EU's socialfond er der ikke afsat betaling af husleje, idet det i ansøgningsfasen blev argumenteret for, at når projektet kunne bruge Frederikshavn Multietniske Forenings lokaler gratis, så kunne flest muligt af  pengene gå til at ansætte kvalificerede medarbejdere, som ville være det helt afgørende for projektets succes.

Denne strategi har da også vist sin berettigelse, idet projekt Løft Livskvaliteten allerede i opstartsfasen har haft stor succes jf bilag A. Den kommunale indirekte medfinansiering af EU-projektet gennem at Frederikshavn Multietniske Forening stiller lokaler vederlagsfrit til rådighed bidrog sikkert også til at EU's socialfond valgte at støtte.

 

8.

Således har (kender)  FMF ikke andre muligheder for at skaffe pengene og  må derfor henvende sig til kommunen  i henhold til at kommunen igennem tilskudsordninger og aftaler med staten har påtaget sig en integrationsforpligtelse også på kultur og fritidsområdet.

 

9.

En integrationsforpligtelse som Frederikshavn Multietniske Forening samt især i øjeblikket  Frederikshavn Multietniske Forenings EU-støttede og arbejdsmarkedsrettede projekt Løft Livskvaliteten i høj grad er med til at opfylde i Ny Frederikshavn kommune. En indikator herpå er f.eks at det i et vist  omfang  er lykkedes at skaffe private donorer til at finansiere konkrete projektaktiviteter. Og disse private sponsorater har kun været mulige takket være at Frederikshavn Byråd i 2006-budgettet sikrede lokaler til projekt Løft Livskvaliteten gennem ydelse af  et beløb på 53.000 kr til dækning af  de 53.000 kr der gjorde det muligt for Frederikshavn Multietniske Forening at videreføre (jf bilg C)og udbygge sine integrationsaktiviteter ved at få iværksat projekt Løft Livskvaliteten til gavn for hele Ny Frederikshavn (jf bilg A)

 

10.

For yderligere dokumentation heraf  henvises venligst til vedlagte hhv

bilag A for projekt Løft Livskvalitetens vedkommende,

til bilag B vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings økonomi,

bilag C vedr. Frederikshavn Multietniske Forenings integrationsaktiviteter  og her især til C.3. Bestyrelsen beretning 2005-06

og til bilag D vedr. FLRs Dialog-redaktions integrationsindsats.

Disse bilag er specificeret i en særskilt oversigt over bilagene:

18.07.06  Bilagsoversigt til FMFs ansøgning til NY Frederikshavn om lokalestøtte

 

 

På vegne af bestyrelsen for Frederikshavn Multietniske Forening Bestyrelsesmedlem i FMF der har fået overladt som opgave at skrive ansøgning på baggrund af mange års hovedansvar for økonomien.

(Men som ny kasserer vil Mary Nishanthi Arulananthan , Sønderjyllands Alle 6, tlf.  98428847

E-mail: alvision@hotmail.com job nia@saeby.dk hurtigt tage over)

 

Ansøgningen er i øvrigt lavet i samarbejde med Projekt Løft Livakvaliteten jf bilag A.1

Arne Hansen,

Sønderjyllands Alle 35 , Frederikshavn

Tlf 98425542, post@arnehansen.net

 

Denne ansøgning vil blive fremsendt både i en papirudgave og pr email som vedhæftede file (undtagen nogle få bilag (især billedrne) der ikke findes i elektronisk form.