Fra Anne Nielsen <helge.olesen@email.dk>SOS mod Racisme

 

Danmark overholder ikke Racediskriminationskonventionen

 

I dag blev konklusionerne på CERD's eksamination af Danmark i Racediskriminationskonventionen offentliggjort.

(CERD er forkortelse af FNs "Committee on the Elimination of Racial Discrimination")

 

De vigtigste punkter er refereret nedenfor på dansk, der er således ikke tale om en autoriseret oversættelse.

 

Rapporten kan læses på engelsk på CERD's hjemmeside, hvor rapporten fra regeringen og NGO'er også ligger, sammen med mødereferatet fra 9. - 10. august.

 

http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/AdvanceVersion/denmark69.pdf   (pdf-format)

 

Rapporten indeholder både positive aspekter (pkt. 3-9) og bekymringer og anbefalinger (pkt. 10-25).

 

1. Rapporten er baseret på Danmarks 16. og 17. rapport og vedtaget på et møde 18. august.

 

2. Konklusionen er baseret på de indsendte rapporter, som gav svar på spørgsmål i en tidligere rapport. CERD havde en konstruktiv dialog med den danske delegation og fik grundige svar på mange spørgsmål.

 

Positive aspekter

 

3. En national handleplan mod racisme i 2003

 

4. Lov om ligebehandling af 2003

 

5. Institut for Menneskerettigheders Aktiviteter mod racediskrimination og dialog med regeringen

 

6. At racistiske og lignende grunde til kriminatlitet anses for aggraverende i Straffeloven (fra 2004)

 

7. At der er indført rapporteringssystemer for racistisk kriminalitet og overtrædelser af Lov om ligebehandling

 

8. At Roma børn nu ikke længere kommer i særlige klasser pga. deres etniske oprindelse

 

9. Kampagnen: Giv racismen det røde kort, som involverer professionelle fodboldspillere

 

CERD er bekymret for - og kommer med anbefalinger om:

 

10. At Racediskriminationskonventionen ikke er implementeret i dansk lovgivning. CERD opfordrer hertil, så at den får gennemslagskraft.

 

11. Stigningen i racistiske forbrydelser og klager over hadsk tale - også fra nogle politikere. Og at anklagemyndigheden undlader at forfølge sager efter racismeparagraffen, også i sagen om karikaturtegninger, der forbandt islam med terrorisme (art. 4a og 6). Den danske stat opfordres til at gøre mere for at forebygge racistisk kriminalitet og hadsk tale og sikre at racismeparagraffen bruges. Staten opfordres til resolut at modarbejde enhver tendens til at stigmatisere og stereotypificere en befolkningsgruppe på basis af race, hudfarve, aftsamning og national og etnisk oprindelse, især blandt politikere, og at minde anklagemyndigheden om vigtigheden af, at racistiske forbrydelser bør retsforfølges, da sådanne underminerer samfundet og samfundets sammenhængskraft.

 

12. At Danmark ikke har givet nok oplysninger om Roma befolkningen i Danmark, og om hvorfor romaerne ikke anerkendes som et nationalt mindretal.

 

13. At Flygtningenævnets afgørelser ikke kan appelleres til domstolene. At asylsøgere og deres børn kan leve i asylcentre i mange år uden ret til at engagere sig i sociale, kulturelle, professionelle og uddannelsesmæssige aktiviteter uden for centrene bortset fra et meget begrænset omfang, og at de kan flyttes fra center til center mange gange. CERD anbefaler ret til domstolsprøvelse af Flygtningenævnets afgørelser, og at staten kritisk gennemgår sin politik over for asylsøgere, for at sikre, at deres rettigheder efter konventionen respekteres fuldt ud.

 

14. At udenlandske kvinder udsat for hustruvold ikke søger hjælp eller separation/skilsmisse af frygt for at blive udvist, og anbefaler at staten tager alle nødvendige skridt til at fjerne hindringer for at søge hjælp eller separation.

 

15. De danske restriktive regler for familiesammenføring. Især 24-års reglen og reglen om stærkest tilknytning til Danmark medfører diskrimination af etniske og nationale mindretal i deres ret til familieliv, ægteskab og valg af ægtefælle. Desuden at retten til familiesammenføring er begrænset til børn under 15 år.

 

CERD anbefaler at Danmark kritisk gennemgår lovgivningen for at sikre, at alle har ret til familieliv, ægteskab og valg af ægtefælle og familiesammenføring med børn under 18 år, uden diskrimination pga. national eller etnisk oprindelse. Bestemmelserne om en bankgaranti og at man ikke må have fået offentlig hjælp det sidste år før ansøgning om familiesammenføring anses at resultere i indirekte diskrimination af etniske minoriteter, som oftere er socio-økonomisk marginaliseret.

 

16. CERD er bekymret for den meget højere arbejdsløshed blandt indvandrere og efterkommere fra lande uden for EU, Nordamerika og Norden end blandt folk af dansk afstamning, og anbefaler staten at undersøge i hvor høj grad det skyldes diskrimination på arbejdsmarkedet samt tage midler i brug for at modvirke dette.

 

17. CERD er bekymret for, om statens indsats mod "ghettoisering" samtidig går ud over etniske mindretals rettigheder på boligområdet og deres kulturelle rettigheder og ønsker mere detaljeret information om, hvad indsatserne mod "ghettoisering" betyder for minoriteter på disse områder.

 

18. CERD er bekymret over, at starthjælpen, som blev indført i 2002, har skabt fattigdom, marginalisering og større afhængighed af bistandssystemet hos dem, der ikke er blevet selvforsørgende, og noterer, at denne politik især rammer udlændinge, og anbefaler at Danmark kritisk gennemgår denne politik for at sikre, at nye udlændinge ikke skubbes ud i fattigdom og marginalisering.

 

19. CERD bifalder, at skoleelever fra EU-lande, EEA-lande, Færøerne eller Grønland har ret til modersmålsundervisning i kommunerne, men beklager, at kommunerne siden 2002 ikke har pligt til at tilbyde modersmålsundervisning til andre tosprogede børn, og ikke får refunderet udgifter til det. Det betragtes som diskrimination efter national eller etnisk oprindelse uden rimelig grund. Staten bør kritisk gennemgå sin politik på dette område.

 

20. CERD er bekymret over at Højesteret ikke anerkendte Thulebefolkningen som en selvstændig, indfødt befolkning, og anbefaler staten at tage særligt hensyn til, hvordan et indfødt folk selv identificerer sig.

 

21. CERD er bekymret over Klagekomiteens begrænsede muligheder, og anbefaler at den styrkes og bl.a. får mulighed for at anbefale fri proces.

 

22. CERD er bekymret for at Danmarks integrationspolitik og -programmer synes at fraråde etniske mindretal at udøve deres kultur, og at deres kultur heller ikke afspejles i undervisningen i skolerne eller i kultur- og informationssammenhænge. CERD anbefaler at staten bruger midler på, at den kulturelle mangfoldighed synliggøres på disse områder, og at integrationspolitiken ikke begrænser etniske mindretals kulturelle rettigheder. Desuden, at de etniske mindretal inddrages i design og implementering af integrationspolitiken.

 

23. CERD anbefaler at regeringen offentliggør sine rapporter om Danmark, straks de sendes ind til CERD, og at CERDs kommentarer offentliggøres.

 

24. Danmark skal inden et år melde tilbage til CERD om, hvordan man har fulgt op på CERD's anbefalinger i paragraf 11, 13 og 15.

 

25. Danmarks 18. og 19. rapport bør indsendes til CERD 9. januar 2009 og forholde sig til alle de rejste bekymrende punkter.

 

Danmark blev eksamineret af (CERD) den 9. - 10. august 2006 i Geneve. Se referatet til pressen her:

 

http://www.um.dk/NR/rdonlyres/C016A6ED-28FC-4B6A-8EFE-158379E29A47/0/cerd24.doc  

 

 

 

Videresendt til ansvarlige (såvel politikere som deres medansvarlige vælgere, embedsmænd ) og mange af de i øvrigt sikkert interesserede - inkl. medierne – til videre foranstaltning

 

Med venlig hilsen

Arne Hansen