D. 24.12.06 modtaget fra Karsten Fledelius karsten@hum.ku.dk

 

Karsten Fledelius: Amnesti kan  aldrig være et lovbrud

 

Karsten Fledelius kommentar til debat mellem Per Schultz Jørgensen og Carsten Ringsmose om amnesti til 800 afviste asylsøgere heraf 200 børn efter 3 år i lejre.

Jf http://www.arnehansen.net/061223ringsmoseperschultzj.htm

 

Kære Per Schultz Jørgensen og Carsten Ringsmose,

Allerførst her i natten mellem lillejuleaften og juleaften en varm  tak for, at to debattører har givet sig tid til at gå så grundigt ind  i problematikken. Samtidig må jeg erklære mig uenig med begge  debattører på en efter min mening afgørende præmis: Amnesti kan  aldrig være et lovbrud. Amnesti er en handling, ved hvilken man på  fuldt lovlig vis dispenserer fra gældende lov. Det kan der være mange  grunde til. Det er agitation og ujuridisk at kalde palæstinenserloven  for ulovlig, når den er vedtaget af Folketinget og ikke  efterfølgende  er blevet erklæret forfatningsstridig af Højesteret.  Man kan anse sådanne »særlove« for uheldige og i strid med  overordnede principper for, hvordan et retssamfund bør være. Men  ulovlige kan man ikke kalde dem, når Folketinget har vedtaget dem.  Undtagen altså hvis loven dømmes forfatningsstridig, hvad der er  uhyre sjældent (Tvind-loven).
Love udstedes på baggrund af forventninger til fremtiden. De kan vise  sig ikke at holde stik. Det gælder i tilfælde som Somalia, Bosnien,  Kosovo, Afghanistan og Irak. Ingen af disse steder holdt  forventningerne til, at der hurtigt ville blive skabt så fredelige  vilkår, at flygtningene kunne vende hjem igen. Endvidere er  flygtningelovene gennem en snes år været baseret på fejlagtige  analyser af flere forhold. Den værste fejlagtige antagelse er, at jo  hurtigere og bedre, man får flygtninge integreret i landet, desto  sværere er det at få dem til at vende hjem bagefter. Det er faktisk  lige omvendt, det kan man se med flygtningene fra Chile, hvoraf  efterhånden vel over halvdelen er vendt hjem. Den næstværste er  forestillingen om, at flygtningene så hurtigt som muligt skal hjem  for at bygge deres land op igen, og at det faktisk er forkert over  for moderlandet at beholde dem her. Den har også vist sig ikke at  holde. Moderlandet har normalt store problemer med at genoptage  flygtninge, og der ses i regelen skævt til dem. De skal være meget  ressourcestærke, før de bydes velkommen. Men det vidste man ikke for  10-20 år siden. Det er der ikke noget odiøst i. Men man må  efterhånden kunne lære af fejltagelserne. En amnesti kan være  berettiget også ud fra et retsstatssynspunkt, når man erkender, at de  forudsætninger man var gået ud fra over for en bestemt gruppe, ikke  holdt, og at foranstaltningerne over for denne derfor har vist sig  uhensigtsmæssige. Det er helt naturligt i et retssamfund, at der  dispenseres fra generelle regler, når procedurerne herfor følges.
Endelig skal det understreges, at der i flygtningelovene i høj grad  er indbygget anvendelse af skøn i de konkrete tilfælde. De retlige  procedurer i flygtningesager kan ikke direkte sammenlignes med  kriminalretten, fordi bevisbyrden ligger hos ansøgeren, ikke hos det  offentlige. Det skaber i udgangspunktet en asymmetri, hvor ansøgeren  står svagt, fordi vedkommende ikke kan være inde i kriterierne på  samme måde som udlændingeservice og flygtningenævn. Samtidig har de  svært ved, især på egen hånd, at formidle de oplysninger, som er  vigtige for opnåelse af asyl. Og ikke alle advokater er lige gode til  at hjælpe dem med det. Desuden er de danske organers viden om  virkeligheden i hjemlandet ofte mangelfuld, trods foretagen research,  fordi det med baggrund i et demokratisk retssamfund er vanskeligt i  mange tilfælde at forstå, hvilke farer folk er udsat for, fordi man  aldrig har været i lignende situationer. Desuden har myndighederne i  flygtningelandene somme tider en interesse i at sløre, hvor slemt det  i virkeligheden står til. Når de selv mener, de ikke kan tage  ansvaret for at modtage flygtninge, kan man roligt gå ud fra, at det  virkelig står slemt til. Hele myten om de kyniske forældre, der  udnytter deres børn for at undgå den lovbestemte hjemsendelse, og de  uansvarlige hjemlande, som ikke vil modtage dem, hviler på en helt  utilstrækkelig forståelse for, hvad der rent faktisk foregår på stedet.
Så trods al tillid til uvildige organer er flygtningesager så  vanskelige, at der gang på gang træffes afgørelser, som viser sig  klart urimelige, hvis alle forhold tages i betragtning. Men somme  tider er det først ved pressens mellemkomst, at det sker. Det er der  i sig selv ikke noget odiøst i. Der kan være mange forståelige grunde  til, at en sag ikke vurderes som den burde. Blandt andet kan  baggrundsoplysningerne være forældede eller misvisende netop  vedrørende det konkrete lokalområde (det sidste gjaldt f.eks.  Østslavonien i 1998). Og det har man fra offentlighedens side ret til  at gøre opmærksom på.  Kritik af konkrete afgørelser er en naturlig  del af et demokratisk retssamfund, og også at administratorerne  lytter til den.
Per Schultz Jørgensen har en interessant distinktion mellem  lovovertrædelse og lovbrud. Det sidste bestemmer han som et  retsstridig handling, som ikke er til egen personlig fordel, og som  sker i et overordnet princips navn. Overskridelse af  hastighedsgrænserne er en lovovertrædelse, at skjule udviste  flygtninge et lovbrud. Men er det også at opfordre til lovbrud at  skrive under på en offentlig appel om amnesti? Selvfølgelig ikke.  Amnesti er en lovlig handling, enhver lov kan i større eller mindre  grad sættes ud af kraft af Folketinget selv, hvis det da ikke drejer  sig om Grundloven eller internationale konventioner, Folketinget har  ratificeret. At erklære en amnesti for lovstridig er en form for  retsfundamentalisme, der i virkeligheden er i modstrid med dansk  demokratisk retstradition.
Per Schultz Jørgensen trækker kristendommen ind i diskussionen,  inspireret af juletiden, men også af den ufortjente tilgivelse, som  står centralt ikke mindst i evangelisk-luthersk kristendom. Vi  respekterer i den danske og europæiske tradition, at selv om lov er  lov, er det ikke altid, at forvaltningen af den er fuldkommen,  hvorfor vi tager afstand fra dødsstraffen, hvis fejltagelser jo ikke  gøres om – selv folk, der har tilstået mord, kan vise sig at være  uskyldige. Men dette arguments gyldighed afhænger ikke af, om man er  kristen eller ej.
Netop i juletiden skal vi ikke glemme, at Kristus blev dømt til døden  og henrettet helt lovligt. Pilatus' kone kunne se, at det var et  justitsmord, og forsøgte at forhindre det ved at appellere til ham.  Men hverken han eller andre lyttede til hende. Dommen var fuldt  lovlig. Men den var ikke retfærdig. Pilatus' kone begik ikke lovbrud  ved at hævde dette. Pilatus selv kunne have udøvet sit skøn til  fordel for Jesus. Det havde ikke været en lovbrud. Men han bøjede sig  for det tilstedeværende folks stemme og dødsdømte Jesus. Falder dette  ind under begrebet »et demokratisk retssamfund«? Efter min mening  faktisk ja. Ligesom massehenrettelserne på guillotinen i 1793 og 1794  i Frankrig. Der var fældet dom i de kompetente organer, og efter loven.

Dette nogle helt foreløbige betragtninger. Tak for bidragene til  debatten!

Med venlig hilsen og ønsker om en god jul fra Karsten Fledelius

--

Også  fra Maria Mac Dalland mariamac@comxnet.dk har jeg modtaget en kommentar:

”Jeg spekulerer på, om Carsten Ringsmose har haft lejlighed til personligt at
gennemgå nogle af de afviste asylansøgeres sagsakter, eller om ideen om en
retfærdig og grundig behandling af asylsager er teoretiske betragtninger...”
 

Maria Mac Dalland har lavet dokumentarfilmen ”Og hjertet er sort” om de udvisningstruede flygtninges situation i Avnstruplejren jf  interview til aflytning http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/060918Mariamacdallandhjertetsort64kbps.htm

Lagt på af  Arne H med oplysning om at indlæggene af Carsten Ringsmose og Per Schultz Jørgensen findes på http://www.arnehansen.net/061224fledeliusamnesti.htm

og alle 3 og tidligere rundsendte e-mails omkring asylproblematikken siden 6.07.06 findes på http://secureid.org:8100/Lists/asyl/List.html   

For de der ønsker at skrive under så er adressen altså  www.amnesti-nu.dk