Brev til Per Stig Møller om at presse på for at få stoppet bombningen af tamilske krigsflygtninge

 

Frederikshavn Multietniske Forening

Frederikshavn d. 30.01.2009                       

 

 

Til udenrigsminister Per Stig Møller.

 

Vi vil gerne takke for Deres svar af 3. november 2008 på vores tidligere henvendelse af 14.10.08 om de katastrofale forhold for krigsflygtninge på Sri Lanka.

 

Siden da er den humanitære situation for de tamilske krigsflygtninge imidlertid blevet forværret.

 

Derfor vil vi nu bede Dem kontakte den indiske og srilankanske udenrigsminister og anmode disse om øjeblikkeligt at stoppe bombninger af civile, indføre våbenhvile i Sri Lanka og ikke mindst at tillade nødhjælpsorganisationer at arbejde i området.

 

Sri Lankas bombninger d. 26. Og 27. januar 2009 af regeringens erklærede ”sikkerhedszone”  har kostet over 300 civile liv. Og adskillige hundreder af sårede.

 

Her kommer en situationsrapport om krigen i Vanni-området det nordøstlige Sri Lanka og et råb om uopsættelig hjælp:

 

50.000 sri lankanske soldater og 8.000 indiske soldater er i gang med en militær offensiv fra 8 forskellige retninger  mod ca. 450.000 tamilere på et areal på mindre end 250 kvadratkilometer .

I hele verden er det kun den srilankanske regering der på denne måde dræber sine egne indbyggere med artilleri- og flybomber.

 

De srilankanske angreb har alene d. 26.01.09 dræbt over 300 civile og såret over adskillige hundreder og herunder mange småbørn.

D. 29.01.09 bringer Det internationale Røde Kors  226 alvorligt sårede mennesker  inklusive småbørn til Vavuniya sygehus.

 

Den Sri Lankanske regering nægtede journalister adgang til at interviewe de sårede og til sygehusets område overhovedet.

Det er givetvis fordi den srilankanske regering ønsker at skjule dens krigsforbrydelser imod civile overfor verdensopinionen.

Der er mediecencur i Sri Lanka, hvor det er forbudt at skrive noget om krigen, og overtrædelse medfører likvidering. Således er for nylig en redaktør på den engelsksprogede avis The Sunday Leader, Lasantha Wikramatunga , blevet likvideret på åben gade i hovedstaden Colombo. Siden regeringen genoptog krigen er 17 journalister myrdet i Sri Lanka.

 

På den måde er regeringen i stand til at forholde det internationale samfund livsvigtige informationer om at regeringen også nægter tilførsler af nødvendig medicin mm til behandling af de sårede og syge civile, og endog bomber sygehuse.

 

Regeringen udsulter også bevidst civilbefolkningen, idet den forhindrer nødhjælp at komme ind til området, da nødhjælpsorganisationerne generelt er smidt ud af området. Og da den kraftige regn har ødelagt afgrøderne, så er befolkningen helt afhængige af nødforsyninger udefra.

 

På baggrund af ovenstående dokumentation på civilbefolkningens lidelser, påført af deres regerings krigsforbrydelser overfor civilbefolkningen, vil vi indtrængende opfordre Dem som vort lands udenrigsmister om straks at kontakte den indiske og srilankanske udenrigsminister og anmode dem om øjeblikkeligt at stoppe bombninger af civile, indføre våbenhvile i Sri Lanka og at tillade nødhjælpsorganisationer at arbejde i området.

Desuden vil vi som repræsentanter for mange tamiler bosiddende i Danmark og til dels danske statsborgere også bede Dem anmode den Sri Lankanske regering om at tillade internationale observatører og journalister til krigsområdet.  Den katastrofale humanitære situation for familier og landsmænd i Sri Lanka påvirker danskere med tamilsk herkomst meget og det gælder især at skulle leve i uvidenhed i mange måneder om især familiemedlemmers skæbne.

 

Men venlig hilsen på vegne af Frederikshavn Multietniske Forening ved

 

Vadivel Jeyaratnaganthan, formand

Enighedsvej 37, 9900 Frederikshavn

Email:  vadivelpost@yahoo.dk

og  Arne Hansen, kasserer

Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

 

Appellen er sendt pr brevpost til udenrigsminister Per Stig Møller

Og kopier er også pr post sendt til Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører Mogens Lykketoft,

SFs Holger K. Nielsen,

Radikale Venstres Niels Helveg Nielsen,

Enhedslistens Frank Aaen,

Venstres Søren Pind.

 

Læs også om  DEMONSTRATION onsdag d. 4. febr: Stop folkedrab på tamiler i Sri Lanka

www.arnehansen.net/090131stopfolkedrabp%C3%A5Sri..jpg

hvor også indfødte etniske danskere er meget velkomne (og nødvendige)

 

En historisk redegørelse for borgerkrigen i Sri Lanka kan læses på

12.10.08 En  historisk redegørelse for borgerkrigen i Sri Lanka

Her er der også konkrete links til Frederikshavn Lokalradios Dialogprograms site

 http://www.arnehansen.net/dialog/fred/

 

Frederikshavn Multietniske Forenings tidligere brev til udenrigsminister Per Stig Møller d. 14.10.2008 og Per Stig Møllers svar kan læses på

http://www.arnehansen.net/fmef/081016udrigsminsrilanka.htm

 

Tilbage til forsiden

 

 

 

Svar fra udenrigsminister Per Stig Møller d. 4.02.09:

 

Udenrigsministeriet um@um.dk

 

 

Svar på henvendelse om konflikten i Sri Lanka

 

Udenrigsministeren 

 

Tak for henvendelsen vedrørende situationen i Sri Lanka.

 

Jeg er dybt bekymret over civilbefolkningens situation i de konfliktramte områder i det nordlige Sri Lanka

og følger situationen nøje. Der er tale om uacceptable civile lidelser, hvor internt fordrevne mennesker er

fanget i konfliktområderne og i stor udstrækning bliver ofre for kamphandlingerne. Det er helt uacceptabelt.

Både den srilankanske regering og de tamilske tigre (LTTE) har ansvaret for at beskytte den civile befolkning.

Danmark har gentagne gange understreget, at for at opnå en bæredygtig fred skal der findes en politisk løsning

på konflikten. Det er fortsat budskabet.

 

Det er afgørende, at begge parter respekterer international humanitær lov. LTTE må ikke forhindre civile i at flygte ud af konfliktområdet. Samtidig skal den srilankanske regering sikre, at civile, som kommer fra kampzonen, behandles værdigt og respektfuldt. Syge og sårede skal have adgang til behandling, og ambulancer skal have fri adgang til konfliktområdet. Det er afgørende, at der skabes sikre zoner og sikkerhedskorridorer for den civile befolkning.

 

De srilankanske myndigheder anmodede beklageligvis de internationale organisationer om at forlade det konfliktramte område sidste efterår. Efter pres fra Danmark, EU og andre donorer lykkedes det imidlertid FN at opnå tilladelse til, at Verdensfødevareprogrammet (WFP) kan sende fødevarekonvojer til området med ledsagelse af internationale observatører. Derudover er kun International Røde Kors (ICRC) i området. Det vurderes, at fødevarekonvojerne kun dækker halvdelen af behovet. Danmark arbejder derfor for, at alle nødhjælpsorganisationer snarest muligt kan genoptage deres arbejde.

 

Danmark yder humanitær støtte til WFP og ICRC (hhv. 35 mio. kr. og 20 mio. kr. i generelle bidrag i 2008), og EU har i oktober 2008 givet en ekstraordinær nødhjælpsbevilling på 2 mio. Euro til WFP’s nødhjælpsarbejde i Sri Lanka. Danmark ydede desuden i 2008 13 mio. kr. i støtte til de nødstedte i Sri Lanka gennem Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp.

 

Menneskerettighedssituationen i Sri Lanka er også udenfor konfliktområderne kritisk. Danmark og EU har gentagne gange fordømt og påtalt alvorlige menneskerettighedskrænkelser overfor den srilankanske regering. Der er et stort generelt behov for uafhængig overvågning af menneskerettighederne i landet, hvorfor Danmark og EU har presset på for at få oprettet en FN-menneskerettighedsmission, som vil kunne overvåge udviklingen i landet.

                                            Med venlig hilsen

Per Stig Møller