D 18.12.06

 

Vedtægter for

Frederikshavn Kommunes

Integrationsråd

 


Kapitel 1

 

Integrationsrådets formål og opgaver

 

§ 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

 

Stk. 2. Integrationsrådet kan af egen drift eller efter anmodning afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen, jf. integrationslovens § 42 stk. 2.

 

Stk. 3. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

 

 

Kapitel 2

 

Integrationsrådets sammensætning

 

§ 2. Integrationsrådet består af maks. 21 medlemmer med bopæl i Frederikshavn Kommune, hvor medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk skal have flertal af pladser, dvs. 11 medlemmer.

 

Stk. 2. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser, daginstitutioner, boligforeninger, lokale foreninger i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, pkt 2 og 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere udpege en eller flere repræsentanter for kommunen som medlemmer af rådet, jf. integrationslovens § 42, stk. 4, pkt. 4.

Integrationsrådets sammensætning kan være:

v     2 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter

v     1 repræsentant fra foreningslivet

v     1 repræsentant fra skolebestyrelser

v     1 medlem af forældrenævn for daginstitutioner

v     1 medlem af en boligforening

v     3 kommunalbestyrelsesmedlemmer

 

Sekretær: Kommunalbestyrelsen udpeger 1 kommunal topembedsmand, som ikke er medlem af Integrationsrådet. 

 

Udpegning af medlemmer sker efter reglerne i § 25 i lov om kommunal styrelse.

 

Stk. 3. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer af rådet har fundet sted.

 

 

§ 3. Integrationsrådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at kommunalbestyrelsen har udpeget rådets medlemmer, jf. § 2, stk. 2. Kommunalbestyrelsen indkalder til mødet.

 

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger integrationsrådet blandt sine medlemmer en formand og en næstformand efter reglerne i § 24, stk. 1, i den kommunale styrelseslov. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilket medlem af integrationsrådet der skal lede valget.

 

Stk. 4. Der foretages fornyet formands- og næstformandsvalg, jf. § 3, stk. 2, pkt. 1,  hvis formanden eller næstformanden udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette. Valget optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen for det møde, hvorunder valget skal afholdes.

 

 

§ 4. For hvert medlem af integrationsrådet, udpeger den gruppe, der har udpeget det pågældende medlem, en personlig stedfortræder. Stedfortræderen deltager i integrationsrådets møder i medlemmets sted i ethvert tilfælde af medlemmets fravær.

 

Stedfortrædere valg blandt gruppen med anden etnisk baggrund deltager i integrationsrådets møder i den rækkefølge, de er valgt, i ethvert tilfælde af fravær af valgte medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk.

 

Stk. 2. Et medlem af integrationsrådet udtræder af rådet, hvis medlemmet ophører med at have bopæl i kommunen, jf. integrationslovens § 42, stk. 3.

 

Stk. 3. Hvis et medlem eller en stedfortræder fratræder sit hverv eller dør, udpeges et nyt medlem eller en ny stedfortræder efter reglerne i § 28 i den kommunale styrelseslov.

 

 

Kapitel 3

 

Integrationsrådets virksomhed

 

§ 5. Integrationsrådet afholder mindst 6 ordinære møder om året. Den ordinære møderække fastlægges ved rådets første møde i et kalenderår.

 

Stk. 2. Integrationsrådet afholder endvidere møde, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af rådets medlemmer fremsætter anmodning herom ved henvendelse til formanden eller sekretariatet.

 

 

§ 6. Formanden indkalder via sekretariatet til møde ved fremsendelse af udkast til dagsorden senest 1 uge før mødets afholdelse.

 

Stk. 2. Hvis det er påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end 1 uge.

 

Stk. 3. Integrationsrådets medlemmer kan få optaget en sag på dagsordenen ved at sende forslaget til formanden eller sekretariatet senest 2 uger før mødets afholdelse.

Dagsordenen offentliggøres på Kommunens hjemmesiden.

 

Stk. 4. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsorden, jf. stk. 1, kan ved mødets begyndelse optages på dagsordenen, hvis formanden finder, at sagen ikke tåler opsættelse, og hvis dette kan tiltrædes af et flertal af rådets medlemmer. En sag kan endvidere optages på dagsordenen, hvis der er enighed herom.

 

 

§ 7. Integrationsrådets møder er ikke offentlige.

 

Stk. 2. Integrationsrådet kan beslutte, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i et møde i rådet i det omfang, der er behov herfor.

 

 

§ 8. Integrationsrådets møder ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Er formanden og næstformanden fraværende ved et møde, vælges der en mødeleder ved stemmeflertal.

 

Stk. 2. Mødelederen formulerer det spørgsmål, som integrationsrådet skal stemme om.

 

 

§ 9. Integrationsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.

 

Stk. 2. Integrationsrådets medlemmer kan kun deltage i rådets afstemninger, når de er til stede under disse.

 

 

§ 10. Integrationsrådets beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt. Ved stemmelighed er formandens eller mødelederens stemme afgørende. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

 

Stk. 2. Integrationsrådets referater offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

 

§ 11. Medlemmerne af integrationsrådet er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet.

 

Stk. 2. Et medlem, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som nævnt i forvaltningslovens § 3, stk. 1, skal snarest underrette rådet herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning, jf. forvaltningslovens § 6, stk. 1.

 

 

§ 12. Integrationsrådets medlemmer og personer, der deltager i rådets møder jf. § 7, stk. 2, har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler herom.

 

 

§ 13. Der optages referat af integrationsrådets forhandlinger og beslutninger. Et mindretal kan kræve sin opfattelse tilført referatet. Udkast til referat udsendes senest 14 dage efter mødets afholdelse til rådets medlemmer og stedfortræderne for disse.

 

Stk. 2. Et referat betragtes som godkendt, medmindre et eller flere medlemmer af integrationsrådet inden en uge fra modtagelsen af udkastet skriftligt protesterer herimod.

 

 

 

Kapitel 4

 

Sekretariatsbetjeningen af integrationsrådet

 

§ 14. Kommunalbestyrelsen stiller sekretariatsbetjening af integrationsrådet til rådighed, herunder for offentliggørelse af rådets udtalelser og godkendte referater.

 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen drager endvidere i fornødent omfang omsorg for at holde integrationsrådet orienteret om emner, der ligger inden for rådets formål, herunder om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

 

 

Kapitel 5

 

Økonomiske forhold vedrørende integrationsrådets virksomhed

 

§ 15. Kommunalbestyrelsen afholder udgifter forbundet med integrationsrådets arbejde på baggrund af et årligt budget, der udarbejdes af kommunalbestyrelsen efter drøftelse med integrationsrådet.

 

 

 

Kapitel 6

 

Integrationsrådets beretning

 

§ 16. Integrationsrådet udarbejder hvert år en skriftlig beretning over rådets virksomhed. Beretningen skal indeholde integrationsrådets vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

 

Stk. 2. Beretningen sendes til Indenrigsministeriet og til relevante myndigheder, organisationer og personer.

 

 

 

Kapitel 7

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 

Således vedtaget af Sammenlægningsudvalget (kommunalbestyrelsen) i Ny Frederikshavn Kommune den 22. november 2006.

Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til vedtægterne  skal vedtages af kommunalbestyrelsen.