Frederikshavn Lokalradio

Frederikshavn Lokalradio - Arne Hansens hjemmeside for flygtninge og positiv fred

 Ida Skov om hvorfor EL ønsker en VVM-vurdering af skibsskrotfirmaet MARS etablering i Frederikshavn.
Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med den ene af 3 personer eller instanser som har klaget over Frederikshavn kommunes lempelige håndtering af miljøaspektet ved tilladelsen til det gigantiske anlæg der skal etableres på det nye havneareal i Frederikshavn havn til at skrotte store skibe og boreplatforme, som kan forventes at indeholde mange forurenende stoffer og herunder radioaktivt affald. Det er byrådsmedlem i Frederikshavn kommune, Ida Skov valgt for Enhedslisten, som blev interviewet af Dialog d. 8. maj 2018 om hvorfor hun på Enhedslistens vegne mener der grund til at klage over at der ikke blev gennemført en grundig miljøvurdering af hvad etableringen af skrotvirksomheden MARS kan have af påvirkninger af det omgivende miljø inkl. Arbejdsmiljøet på virksomheden. En såkaldt VVM-vurdering, med fastlagte procedurer for oplysning til borgerne med borgermøder og høringer og ret til at lave indsigelser, som skal behandles af myndighederne og politikerne. Vi får at vide at Enhedslisten er bekymret over at den mindre omfattende såkaldte miljøscreening udført af embedsmænd uden offentlighed og byrådets efterfølgende miljøgodkendelse på en del konkrete punkter ikke lever op til den gældende lovgivning på området som denne fremgår af EU’s miljøforordninger og FN’s såkaldte Hongkong-konvention på skrotningsområdet, som Danmark har tilsluttet sig. Disse kritikpunkter berører både fare for miljøet på land med nedsivningsrisiko af radioaktivt og andet forurenende affald på de arealer, som ikke vil blive sikret med membran og arbejdsmiljøet med den megen skærebrænding. Men Ida Skov er også bekymret for forurening af havmiljøet på grund af overløb og overskyl fra land og ikke mindst ved faren for direkte havforurening fordi tømninger skal foregå fra skibe og platforme i vandet i strid med lovgivningen. Enhedslisten ønsker ved evt. forurening, at der på forhånd er blevet sikret en jura, så den forurenende virksomhed kan stilles til ansvar og selv bekoste miljøudbedringer – hvis disse overhovedet er mulige. Og der skal dertil sikres et tilstrækkeligt overvågningsapparat, der vil være i stand til at observere, registrere og dokumentere skaderne. De øvrige klagere over Frederikshavn kommunes håndtering er partiet Alternativet ved Ole Johnson og så Danmarks Naturfredningsforening. I byrådet stemte SF for EL’s forslag om en VVM-vurdering.


HØR: Interview med Ida skov om hvorfor hun har klaget over Frederikshavn kommunes miljøgodkendelse af sibs- og boreplatformsfirmaet MARS.


Enhedslisten Frederikshavns klage over byrådsbeslutning om miljøtilladelse til skibsophugningsfirmaet MARS

Klik HER for billede: [pix] FB Byrådsmedlem Ida Skov, Enhedslisten

Man finder kontaktdata til Enhedslisten og Ida skov på hjemmesiden Enhedslisten Frederikshavn Læsø


Link til Orientering på p1 fra d. 6. april om Skibsophugningsvirksomheden MARS etablering i Frederikshavn

Desuden link til . tv-indslag fra TV2Nord. Især om det udemokratiske i at der ikke er lavet en VVM-undersøgelse. Videoindslaget er helt i bunden af artiklen.