ARKIV:  8. february 2015

Om Pugwashbevægelsens påpegning af at brintbombens opfindelse kræver at meneskeheden fravælger krig som institution for at kunne overleve og om Pugwashmiljøets betydning for afslutning af den kolde krig. - Also in English [3 af 3 i serie]


Hør fysikeren John Scales Avery fortælle om sit liv som fredsaktivist- Also in English
Dialog bringer her det første af i alt 5 afsnit, hvor den amerikanskfødte danske videnskabsmand John Scales Avery fortæller om sine nu 60 års i fredens og i de senere år også i miljøets tjeneste på grund af gensidig sammenhæng. - Avery opstartede kursus i naturvidenskab og samfund på Kbh. Universitet.
(sendt i FLR-DIALOG d. 22. december 2015)
John udtrykker sig mest præcist på engelsk, hvorfor han her først fortæller en kort tid på engelsk og derefter gentager det på dansk. Af hensyn til de mange indfødte der efterhånden forstår engelsk samt de immigranter der er ved at lære dansk men stadig forstår engelsk bedre, så bibeholdes tosprogetheden - foreløbigt. På Dialogs hjemmeside findes link til John Scales Avery skriftlige engelsksprogede selvbiografi "60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT" på Det danske Fredsakademis hjemmeside, hvis webmaster Holger Terp tilskyndede John Avery hertil.

HØR: Optagelse d. 8. februar 2015 af John Scales Averys beretning om sine 60 år i Fredens tjeneste - also in english. (27:38)
1. afsnit i resume:
En verdensføderation er nødvendig for at afskaffe krigen som institution, hvilket er bydende nødvendigt for at redde menneskeheden fra den permanente trussel fra en atomkrigsudslettelse.

Den amerikanskfødte fysikstuderende John Scales Avery var, selvom Eisenhower republikaner, imod krigen som institution og forestillede sig en omdannelse af FN til en føderal verdensregering som løsningen. Man måtte så langsad forbedre FN, som hertil skal have fast indtægt i form af Tobinskat på finansielle transaktioner, hvilket også kan give FN mere autoritet i forhandlinger med nationalstaterne. FN bør også have egne massemedier inklusive TV-kanaler og til at forebygge ensidig propaganda. Desuden bør vetoretten i sikkerhedsrådet afskaffes eller rådet nedlægges.
Fra 1965 i England var John engageret i atompacifistbevægelsen CND og de årlige Aldermaston påskemarcher.

Foto: gif Fysiker og fredsaktivist John Scales Avery

HØR: Avery opstarter kurser om naturvidenskaben, etik og politik på Københavns Universitet. - Also in English(18:46)
Her kommer 2. del af John Scales Averys erindringer om sine 60 år i fredens tjeneste. Fredsaktivist og naturvidenskabsforsker John Scales Avery indvandrede til Danmark i 1973 og fik via datters deltagelse i kirkekor inspiration til seminar om kristen etik og freds- og ikkevoldsfilosofi bl.a også på Den Internationale Højskoles sommerkursus. Og siden dannede John sammen med Nicky Brown en dansk kristen fredsbevægelse. Det kristne krav om at elske sine naboer og tilgive sine fjender stod jo i stærk kontrast til atomterrorbalancens trussel om total udslettelse af fjenderne. På højskolekurset foreslog Jørgen Milwertz Avery at skrive essay om naturvidenskabens samfundsmæssige konsekvenser, som så siden bragtes i Politiken hvorefter studenter bad Avery starte et kursus om videnskab etik og politik som kørte fra 1987 til afsked fra universitetet i 2003 og udkom snart som bog der brugtes i flere lande. Under startvanskelighederne på grund af at naturvidenskabsfolk ikke mente at naturvidenskab havde noget at gøre med etik og politik og som betød at Avery måtte undervise gratis, så opmuntredes John Scales Avery af universitetsrektor Ove Nathan.

Denne 2. del her med John Scales Avery og 3. del nedenfor sendtes i Dialog på Frederikshavn Lokalradio d. 5. januar 2016

HØR: Om Pugwashbevægelsens påpegning af at brintbombens opfindelse kræver at meneskeheden fravælger krig som institution for at kunne overleve og om Pugwashmiljøets betydning for afslutning af den kolde krig. - Also in English(37:18)
Samt om Pugwashbevægelsens betydning for afslutning af den kolde krig. - 3. del af John Scales Averys fortælling om sine 60 års fredsarbejde optagret d. 8. februar 2015.

I 1988 blev John Scales Avery bedt om at være dansk kontaktperson til Pugwash-konferencen for Science and World affairs. Oprindelsen til navnet var landsbyen hvor denne videnskabsmændenes fredsbevægelse blev grundlagt i 1954 efter prøvesprængning af brintbomben, som var 1000 gange stærkere end atombomben. Joseph Rotblat, som af moralske grunde havde forladt Manhatten-projektet da det stod klart at Tyskland ikke kunne nå at lave atombomben, skulle i et BBC-program, forklare det tekniske ved brintbomben. Brintbomben var en 3-trins fissions-fussions-fissionsbombe Og på det 3. trin kunne hurtige neutroner fra brintbomben producere fission i almindeligt uran, hvorved der var åbnet for produktion af uendeligt af farligt radioaktivt affald, der kunne ødelægge alt levendes arvemasse og brintbomben kunne gøres uendelig stor. Filosoffen Bertrand Russel, som deltog for at tage sig af det moralske aspekt, blev bestyrtet ved tanken om at brintbomben skulle blive brugt i en fremtidig krig, så for ham blev situationen ubærlig. Og efter konsultation med Einstein og Rotblat skrev Russel og oplæste i 1955 Russel-Einstein-manifestet på et stort pressemøde: Her er den forfærdelige og uundgåelige problemstilling: Skal vi fortsætte kærnevåbenoprustning og krig og sætte et punktum for den menneskelige race eller skal vi for altid sætte et punktum for krig som institution? Vi appellerer: Hvis vi vil sætte vores humanitet over alt, så kan vi stadig få en god fremtid, hvis ikke, så må vi se vor allesammens fælles død i øjnene. I 1945 var rædslen for krig stor så man oprettede FN som afslutningen på alle krige og 10 år efter blev vi påmindet af Russel-Einstein-manifestet om kærnevåbnenes fare for menneskeheden.

Under den kolde krig blev Pugwash-bevægelsen et uformel mødested for videnskabsfolk fra øst og vest, ofte det eneste, og gav ofte inspiration til våbenkontroltraktater som f.eks. START-traktaten. Gorbatjov har sagt, at det var drøftelser med Pugwash-videnskabsfolk, som overbeviste ham om at atomvåbenkapløbet var alt for farligt til at lade fortsætte og var motivationen til hans Glasnost-politik i Sovjetunionen, som gjorde en ende på den kolde krig.
Og i 1995 i 50 året for den tragiske udløsning af atombomberne over Hiroshima og Nagasaki fik Josefh Rotblat og Pugwash-bevægelsen Nobels fredspris. Rotblat understregede igen at med viden om kærnevåben som aldrig vil kunne glemmes så ville der i en krigssituation hurtigt kunne bygges kærnevåben. Derfor vil menneskeheden være nødt til at afskaffe krig som institution, hvis vi vil overleve. John husker tydeligt uddelingen af fredsprisen i Oslo til Rotblat og Pugwash-bevægelsen repræsenteret med 100 medlemmer bl.a. ham selv som repræsentant for den danske afdeling. De lokale græsrødders følelsesladede og bevægende fakkeltog der om aftenen kom til Rotblat for at hylde hans og Pugwashs-bevægelsens indsats var for John et stærkt udtryk for ønsket om fred.

Her indskydes John Scales Averys beretning om arbejdet for Nordpolen som atomvåbenfri zone
Vi arbejder i den danske Pugwash-gruppe på 2 måder, dels påvirke offentligheden og dels regeringer og her hører arbejdet for Nordpolen som kærnevåbenfri hjemme.
Med støtte fra Hermod Lannung-fonden er der siden 2009 afholdt en række seminarer og flere møder i Folketinget og i DIIS-regi på ambassødørniveau og med parlamentsmedlemmer fra alle cirkumpolære lande. Også med deltagelse af senere regeringsrepræsentanter. Således bl.a. Holger K. Nielsen og Margrethe Vestager, hvilket kan have smittet af på at Nordpolen som Atomvåbenfri zone blev nævnt i regeringsgrundlaget i 2011. Møderne har også som underemne diskuteret Skandinavien som atomvåbenfri zone Som muligt første trin. En fremført forhindring som bestod i at den atomvåbenfrie zone ville konflikte med at nogle polarlandene som Danmark og Norge var medlem af NATO og således formelt anses dækket af en atomvåbenparaply, kunne Pugwashmedlemmerne ikke tage alvorligt da NATOS atomvåbenpolitik med brug af ja endog førstebrug af kærnevåben, jo var en krænkelse af FN-pagten og dermed illegal.

Ud over tidligere nævnte John Scales Avery skriftlige engelsksprogede selvbiografi "60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT" på Det danske Fredsakademis hjemmeside,
- så er her endnu et link til læsning af John Scales Avery: 60 YEARS IN THE PEACE MOVEMENT

Her er link til tidligere Dialog-interviews med John Scales Avery, 2015Er du på Facebook: Vil du så hjælpe med at udbrede kendskabet til den nye Facebook-side:: Dialog paa Frederikshavn Lokalradio - hvor der fremover vil blive lagt links til nye udsendelser - ved at "like" Facebooksiden og "dele" relevante indslag? tak.

Yderligere links til information modtages gerne ligesom evt. rettelserog tilføjelser til post@arnehansen.net
RSS