Kategori Flygtninge

Kvinder for Fred i Gladsaxe, deres historie og mødet ”Aldrig mere et Hiroshima” d. 6. august 2020, fortalt af Isabella Mørch

Isabella Mørch med skiltet “Glem ikke Hiroshima”

Sang af Inger Bjørn Andersen synges hvert år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Mørch fra Kvinder for Fred i Gladsaxe fortæller om Kvinder for Freds tilblivelse i 1980 inklusive gruppen i Gladsaxe, som aktuelt vil plante en rose på Hiroshimadagen d 6. august på det område der er reserveret til en massegrav for atomkrigsofre o.a. katastrofer. Interviewet foregik d. 29. juli 2020.

Vi hører om nogle af Gladsaxegruppens mange aktiviteter igennem årene bl.a. mod 2000 prøvesprængninger, støtten til Greenham Common-fredskvinderne, fredsmarcher, oplysende film om atomvåben(søg YouTube under ”flygtninge og Fred” og “Kommer der krig mor”), Fred,  fredskultur atomvåbenfrie zoner, arktis, støtte til kampen for at få Danmark til at tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben og borgerforslag herom, den onde spiral mellem klimaforværring og militarisme. Endelig hører vi om Kvinder for Freds møde med temaet ”Aldrig mere et Hiroshima” torsdag d. 6. august kl. 19,30 på Gladsaxe Kirkegård område 23 jf link hertil

Link til Kvinder for Freds i Gladsaxes Invitation til mødet “Aldrig mere et Hiroshima” https://flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/07/200727KvfFred-GladsaxesHiroshima-annonce-.docx

Link til Kvinder for Fred i Gladsaxes annonce i Gladsaxebladet: https://flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801AnnonceGladsaxebladet-Hiroshimadag-6.-8.-2020.docx

Isabellas mail er isabella.m1@godmail.dk

Link til videofilmen “Kommer der krig mor? https://www.youtube.com/watch?v=fWYkfc5luaw&t=749s

Link til  7 interviews i 2012 med en gruppe kvinder fra Kvinder for Fred:

https://flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/07/200731Links-til-7-interviews-i-2012-med-Kvinder-for-fred-1.docx

Herunder ses de kvinder fra Kvinder for Fred som deltog i interviewsene i 2012 (ikke fra Gladsaxe)

 

Borgerforslag: Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.

Foto: Cæcilie Kongstad Balle, initiativtager til borgerforslaget

Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.

Netradioen Flygtninge og Fred beder her Cæcilie Kongsgard Balle, begrunde hvorfor hun har taget initiativ til borgerforslaget. Udover en beskrivelse af de rystende forhold for danskerne i lejrene, så hører vi også om at Danmark som underskriver af FN’s børnekonvention, har forpligtet sig til for børnenes vedkommende at sætte ”barnets tarv” over alle andre hensyn der måtte være. Det gælder især når børnene som danske statsborgere er udsat for mistrivsel og en uvis skæbne i et konfliktfyldt krigsområde. Barnet har overordnet ret til at have kontakt med og blive passet af sine forældre. Og det gælder uanset hvem forældrene er. Her får vi at vide, at der faktisk er 2 borgerforslag som omhandler børnene i lejrene i Syrien, hvor kun Cæcilies forslag, der har nr 04523, har medtaget barnets forældre.
Her bringes den første del af forslagsstillerens velargumenterede tekst: ”…Alle børn af danske statsborgere og deres forældre, som befinder sig i flygtningelejre i Syrien, skal hentes hjem til Danmark.
Børnene skal have en tryg opvækst og forældrene skal retsforfølges i deres hjemland.
Der findes en gruppe danske børn, født af danske forældre, som lige nu sidder fanget i en ubarmhjertig situation. De sidder fanget i de syriske flygtningelejre Al-Hol og Al-Roj.
Ifølge de danske myndigheder drejer det sig om ca. 30 børn, (1) som befinder sig i de syriske flygtningelejre sammen med deres forældre.
Børnene lever en kummerlig tilværelse uden basale fornødenheder såsom mad, tøj og medicin. I 2019 anslog den kurdiske nødhjælpsorganisation Røde halvmåne, i følge Ekstrabladet samt DR, at mindst 517 mennesker, herunder 371 børn, var døde i flygtningelejren Al-Hol. Mange af dem som følge af underernæring eller kulde (2, 3).”
Resten af teksten kan læses i selve borgerforslaget https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-04523

Hvis det lykkes at få mindst 50.000 borgere til at stemme for Borgerforslaget ”Børn af danske statsborgere, samt deres forældre skal hentes hjem til Danmark, fra flygtningelejrene Al-Hol og Al- Roj i Syrien.”, så er Folketinget forpligtet til at behandle forslaget. Men de 50.000 stemmer skal altså være indsamlet senest d. 3. oktober 2020. . Interviewet med Cæcilie Kongsgaard Balle foregik d. 14. juli 2020.

Flygtningesituationen i verden juli 2020 fortalt af Elisabeth Haslund fra UNHCR, FN’s Højkommissariat for flygtninge

Elisabeth Haslund, UNHCR

I netradioen Flygtninge og Fred hører vi her bl.a. om at verdens flygtningetal nu er nået op på 80 millioner på grund af stigning i voldelige konflikter og krige samt at det går trægt med  genbosættelser, der halter langt bagefter jævnfør at flertallet af EU-lande – herunder Danmark – har afvist at modtage bare et fåtal af de mest udsatte børn fra de overfyldte lejre i Grækenland, hvor flygtninge i mange år har levet under umenneskelige vilkår. Danmark giver dog økonomisk støtte. Hertil kommer Corona-pandemien, der ikke mindst rammer flygtningene der lever i usle kår.

Vi hører også om den politiske Global Compact-aftale om bedre integration og mere solidarisk fordeling af flygtninge hvor verdens ressourcestærke lande også tager deres del, hvilket ikke lige harmonerer med de rige landes politik om at alle flygtninge skal blive i nærområderne, hvad faktisk 80-90% er i forvejen.

Dog fremhæver Elisabeth Haslund fra UNHCR, at global Compact-aftalen har medført visse positive udviklinger således at nogle lande f.eks. har tilladt flygtningebørns lige adgang til skolegang, mens det kniber mere med at få landene til at tage FN-kvoteflygtninge.

Endelig bliver også flygtningenes død i Middelhavet behandlet sammen med nødvendigheden af at få nedtrappet de forøgede voldelige konflikter og krige som sammen med den stigende globale ulighed er grundlæggende årsager til at mennesker nødsages til at flygtninge.

Interviewet med UNHCRs Elisabeth Haslund foregik d. 17. juli 2020. Teksten her er interviewer Arne Hansen ansvarlig for.

UNHCRs hjemmeside https://www.unhcr.org/neu/dk

UNHCRs Facebookside https://www.facebook.com/UNHCRdanmark

Lyt også gerne til et tidligere interview med Elisabeth Haslund, UNHCF: https://flygtningeogfred.dk/2020/04/04/hvilke-akutte-behov-oplever-unhcr-ude-blandt-verdens-70-mill-flygtninge-specielt-under-corona-pandemien/

Hør Zahra Olawi fortælle om hvordan det lykkes som flygtning at blive selvforsørget og velintegreret i Danmark

Zahra Olawi

Zahra mor til 6 har lige færdiggjort sin eksamen som social- og sundhedsassistent med flot resultat. Det er her lykkedes at overtale den beskedne frederikshavner, der for 20 år siden kom til Danmark som afghansk flygtning, om at fortælle til andre flygtninge og øvrige danskere om de udfordringer, som hun i denne sammenhæng har oplevet og hvordan det er lykkedes Zahra Olawi, at overvinde dem og ikke mindst takket være opbakningen fra hendes familie. Zahra præciserer også hvad hun mener der udgør de vigtigste personlige egenskaber man skal stræbe efter for at kæmpe sig succesfyldt ind i det danske samfund. Vi hører også kort om Zahras og familiens hjælpearbejde til gavn for deres gamle hjemegn i Herat-provinsen i Afghanistan igennem Dansk Afghansk Humanitær Forening, som man i øvrigt kan se mere om på Facebooksiden: ”Dansk Afghansk Humanitær Forening” https://www.facebook.com/DanskAfghanskHumanitaerForening/ Optagelsen med Zahra Olawi foregik d. 12. juni 2020

Er Danmark et demokrati eller et flertalsdiktatur?

Automatisk statsborgerskab efter 10 år

 

10 procent er udelukket fra at deltage i demokratiet, selv om et demokrati skal tage hensyn til mindretal, udtaler Anne Nielsen landsrådsmedlem i SOS Racisme til netradioen Flygtningeogfred.dk  d. 12. juni 2020.
Anne Nielsen gennemgår nogle stramninger for opnåelse af dansk indfødsret/statsborgerskab. Det er stramninger, som hindrer flygtninge og indvandrere og til dels deres børn i at få stemmeret og dermed deltage i det politiske. Der er en pendant til afroamerikanere i USA, som før borgerrettighedsbevægelsen havde vundet den politiske kamp, blev hindret i at stemme ved valg. Der diskuteres også hvilke politiske, sociale og personlige konsekvenser denne politiske umyndiggørelse efterhånden vil få – hvis altså den hvide indfødte majoritet bare lukker øjnene og lader stå til – og de 10 % i Danmark uden stemmeret også bare lader stå til.
Anne Nielsen opfordrer alle til at støtte borgerslaget om statsborgerskab til alle ustraffede efter 10 års ophold i Danmark. Borgerforslaget findes på https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03840  

Via linket  https://sameksistens.dk/er-danmark-et-demokrati-eller-et-flertalsdiktatur/

kan man få adgang til at læse Anne Nielsen kronik: “Er danmark et demokrati eller et flertalsdiktatur?”
Der er også link til en definition på hvad demokrati grundlæggende må være forkortet til ALADDIN: https://flygtningeogfred.dk/wp-content/uploads/2020/06/200612-Definition-på-ideelt-demokrati-ALADDIN.docx

Hjemmeside for Anne Nielsens forening SOS Racisme er http://www.sosracisme.dk/

Facebookside for SOS Racisme: SOS Racisme Danmark er https://www.facebook.com/sosracis.dk/

Hør Kim Andersen fortælle om sit engagement i at redde afviste østslavonske flygtninge fra livsfarlig deportation.

Kim Andersen sammen med sin hustru Trine, og østslavonske serbere Duzan og Tanja

Vi hører om hvordan Kim Andersen kom i medierne og via Leif bork Hansen i 1998 involverede sig i at hjælpe udvisningstruede serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien fordi han fra sine ture hertil som FN-nødhjælpschauffør vidste, at det var uansvarligt at udvise serberne til livsfarlig forfølgelse i Kroatien.

Vi følger Kim Andersens vedvarende kamp for at overbevise de socialdemokratiske ministre Thorkild Simonsen og Karen Jespersen, og herunder betydningen af at forberede sig grundigt og uforfærdet at turde sige sandheden og tale magten midt imod, for at opnå gehør hos journalisterne. Og så til sidst finde en forhandlet løsning på Færøerne.

Men også om de store omkostninger for hele familien der blev ved at komme i medierne, som dog ikke får Kim Andersen til at fortryde at han blev flygtningeaktivist. På baggrund heraf har han også sin mening om udviklingen i befolkningens holdninger og regeringens aktuelle flygtningepolitik og hvad der må gøres. Men i dag er det svært at skaffe midler og medierum til oplysning om konstruktive historier om flygtninge.

Hør gerne også Leif Bork Hansen fortælle om forløbet da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien:
https://flygtningeogfred.dk/2020/04/13/leif-bork-hansen-fortaeller-om-forloebet-da-han-i-1998-skjulte-serbiske-flygtninge-fra-oestslavonien-i-kroatien/

Christian Friis Bach om hans nye initiativ, warfair trade for peace

Christain Friis Bach,

Flygtningeogfred.dk bringer her et interview med Christian Friis Bach om hans nye initiativ, warfair trade for peace. På warfairs hjemmeside https://www.warfair.org/ står: ”Warfair importerer varer fra konfliktzoner og lancerer dem på det europæiske marked i samarbejde med kvalitetsbrands. Det gør vi, fordi handel er det bedste redskab til at modvirke følgerne af krig og konflikt; fattigdom, arbejdsløshed og radikalisering.” Dette projekt kan lytterne høre Chr. Friis Bach fortælle engageret om i interviewet hvor det bl.a. fremgår, at det nu er lykkedes Warfair at importere kaffe til Danmark fra Yemens bjergområder af fineste kvalitet og at der arbejdes på at importere safran fra Afghanistan, Cashewnødder fra Burkina Faso, Fine fisk fra Somaliland, Sesam frø fra Somalia  m.fl. krigshærgede lande med det sigte at skabe beskæftigelse og økonomisk fremgang og tro på en fremtid med en fredelig udvikling. Interviewet foregik d. 15. maj 2020

Hjemmeside for Warfair: https://www.warfair.org/

Warfairs Facdebookside: https://www.facebook.com/warfairdk

 

Hanne Reintoft fortæller her om hvad hendes sociale og politiske engagement livet igennem har bragt med sig.

Hanne Reintoft

Efter sin uddannelse som socialrådgiver begyndte Hanne Reintoft snart efter i den statslige Mødrehjælp, men kunne ikke udholde at skulle give afslag på abort til kvinder det ville være en katastrofe for. Blev ledende socialrådgiver ved Amtssygehuset i Glostrup valgte Hanne Reintoft at stille op til Folketinget for at få ændret loven. Men for den initiativrige Reintoft blev det for kedeligt med al den konsekvensløse snak som MF for et venstrefløj sparti uden indflydelse og hun savnede sin socialrådgivergerning, som hun vendte tilbage til.  I 1983 var Hanne Reintoft med til at stifte en alternativ Mødrehjælp fordi kommunernes forvaltning var for ukvalificeret og var desuden fra 19762004 redaktør af DR‘s sociale brevkasse “Hvad er min ret og hvad er min pligt”.  Hanne Reintoft giver også sin mening om den socialpolitik der er blevet ført de senere år og bl.a. om hvor urimeligt svært det er at opnå førtidspension mange nedbrydende arbejdsprøvninger. Hanne Reintoft har skrevet 30 bøger hvoraf de sidste 6 var historiske romaner som er og stadig bliver meget læst. Interviewet med d. 86-årige Hanne Reintoft foregik d. 2. maj 2020.

Hanne Reintofts mailadresse er: hannereintoft@gmail.com

Om Bernadottes hvide busser i 1945, Henrik Brobergs hvide fly i 1999 fra Kosovo og igen i 2020 “hvide” fly med flygtninge fra Grækenland?

Interview med den danskfødte nordmand Henrik Broberg som startede kirkeasyl og senere i 1999 fik den norske regering til at sende ”hvide fly” til at hente de mest udsatte krigsflygtninge fra Kosovo. Henrik Broberg foreslår i interviewet at fylde de tomme fly med flygtningene fra de overfyldte sundhedsfarlige lejre på de græske øer mv. og indlogere dem på tomme hoteller i Europa. Det kan jo næsten gøres gratis med den sparede corona-krisehjælp og billig benzin. På hotellerne kan hjemsendte ledige lærere således for deres udbetalte løn begynde undervisning i det nye hjemlands sprog og kultur og fremme flygtningenes muligheder for at bidrage med medbragte uddannelser mv. En win-win situation.

Henrik Broberg kommer også ind på årsager til (krigs)flygtninge og nødvendigheden for at se dem i øjnene som vores næste – uanset hvor flygtningene kommer fra på kloden, nu hvor alle er blevet globalt gensidigt afhængige. Bl.a. coronapandemien viser at vi alle er i samme båd og nødvendiggør at også sundhedsfarlige flygtningelejre bliver tømte igennem internationalt samarbejde – for vor egen skyld. Interviewet med Henrik Broberg foregik d. 22. april 2020. Henrik Brobergs email:henrikx@online.no

En avisartikel i Klassekampen d. 1. maj 2020 af norske Tore Vik, Berit Waal og Hilde Krogh med et lignende forslag om at hente 5000 af de mest udsatte flygtninge fra Morialejren i Grækenland: Hvite busser til Moria-2

Tidligere Dialog-interview med HEnrik Broberg:

https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/150908HenrikBrobergFlygtningesituationen64.htm

https://flygtningeogfred.dk/dialog/flygtninge/060216henrikbrobergnorge-dk64kbps.htm

 

Leif Bork Hansen fortæller om forløbet da han i 1998 skjulte serbiske flygtninge fra Østslavonien i Kroatien

Leif Bork Hansen

Vi hører om dengang bosniske flygtninge besøgte kirken hvor Leif Bork Hansen skulle prædike og hvordan de med Benny Andersens ord blev ”sammenspist” med lokale Lyngby-borgere. Hvordan de gik til at det endte med at Leif Bork Hansen tog ansvaret for at skjule en flok flygtninge fra det serbiske mindretal i Østslavonien i Kroatien, samt hvordan udgangen blev lykkelig med asyl som arbejdskraft i den færøske fiskeindustri. Og hvordan nødhjælpschaufføren Kim Andersen og hele byen Lemvig med bl.a. den apostolske menighed og flere andre på hver deres måde bidrog hertil. ‘Vi hører også om det retslige efterspil, hvor Leif Bork Hansen anklages som menneskesmugler

Bemærk tidsskemaet over sagsforløbet som dog kun går frem til lige før dommen i Landsretten i 1999, da skemaet er fra bogen ”Ikke kun om søndagen – om Leif Bork Hansen-sagen – om civil ulydighed og demokrati” skrevet af Carsten Lunding, som netop udkom få dage inden landsretssagen mod Leif.

Her i 2020 er Leif Bork Hansen at finde på Facebookadressen https://www.facebook.com/profile.php?id=100007320693433

Og Leif Bork Hansen er aktiv i Bedsteforældre for Asyl: https://www.facebook.com/groups/BedsteforaeldreneForAsyl/